Έργα συντήρησης της Επαρχιακής Οδού Λάερμα – Θάρρι – Άγιος Ισίδωρος, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ύψους 265.216 ευρώ

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Λάερμα – Θάρρι και Λάερμα – Άγιος Ισίδωρος» έναντι συνολικού ποσού 265.216,73 ευρώ.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

Για την επαρχιακή οδό  Λάερµα  – Θάρρι, συνολικού µήκους  3.80.:

– καθαρισµός και µόρφωση τάφρου  σε µήκος 800µ.

– κατασκευή  επενδεδυµένης τάφρου  από σκυρόδεµα σε µήκος 800µ.

–   ασφαλτική    στρώση  σε µήκος 750µ.

– τοποθέτηση σιδηρών  κιγκλιδωµάτων  15µ.  µήκους και στις δύο πλευρές της οδού.

Για την επαρχιακή οδό Άγ. Ισίδωρος – Λάερµα:

– καθαρισµός  και µόρφωση τάφρου   σε  µήκος  900µ. (από την  είσοδο  του οικισµού Λαέρµων  προς Αγ. Ισίδωρο µήκους 450µ. και στις δύο πλευρές της οδού)

–   ασφαλτική    στρώση  σε µήκος 450µ.

– κατασκευή  επενδεδυµένης τάφρου  από σκυρόδεµα σε µήκος 100µ.

–  κατασκευή   τοιχίου  αντιστήριξης  µήκους   15,00µ.  και  ύψους  2,00µ.  από οπλισµένο σκυρόδεµα

– κατασκευή  σωληνωτών αγωγών  συνολικού µήκους  135µ. από  τσιµεντοσωλήνες  µε  τα  αντίστοιχα φρεάτιά τους.

–  κατασκευή   ερείσµατος  µήκους   150µ.

–  τσιµεντόστρωση   κάθετης   οδού   από  οπλισµένο   σκυρόδεµα

σε  µήκος  20µ.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2014.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.