Ανώνυμη Συμμετοχή σε Έρευνα μέσω Διαδικτύου

Παρακαλώ, προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα προς αξιολόγηση και έκδοση αποτελεσμάτων, όπως αφιερώσετε λίγο χρόνο από τη ζωή σας, για να συμπληρωθεί το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έρευνας-Μελέτης του Εκπαιδευτικού Γλαρού Ιωάννη και είναι ανώνυμο.

Ο υπερσύνδεσμος για το ανώνυμο ερωτηματολόγιο είναι: http://goo.gl/forms/VSOHiilNOJ


Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και το χρόνο σας…
Γλαρός Ιωάννης

Leave a Reply

Your email address will not be published.