Η πινακίδα του ΜΙΤFORD δεν ξανανεβαίνει

Απορρίφθηκε και από την ειδική επιτροπή του άρθρου 152 η ένσταση για επανατοποθέτηση

της Σμαράγδας Μουλιάτη

Απορρίφθηκε και από την ειδική επιτροπή του άρθρου 152 η ένσταση του κ. Εμμανουήλ Δημ Γρύλλη πρώην αντιδημάρχου στην σιωπηρή απόρριψη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, της πρώτης ένστασης στην απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Πάτμου για την αποξήλωση της πινακίδας του Άγγλου Λοχαγού ΤΕRENCE BRUCE MITFORD που είχε αναρτηθεί πάλι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην απόφαση:
Με την υπ αριθμ 176/17-8-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αποξήλωση της πινακίδας προς τιμή του λοχαγού Terence Bruce Mitford από το κτίριο της, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου, «μετά το με αριθ. Φ.7120/2/ΑΣ236/22-4-2015 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δεν ανευρέθη κανένα στοιχείο για τη συμμετοχή του λοχαγού Terence Bruce Mitford στην απελευθέρωση της Πάτμου” .

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , άσκησε ο Εμμανουήλ Γρύλλης με την από 27-8-2015 ένσταση, ζητώντας την επανεξέταση του θέματος, λαμβάνοντας υπ όψη τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα, επειδή το Σώμα επλανήθη, επηρεασμένο από ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Η ένσταση αυτή, παρά το γεγονός, ότι απευθυνόταν στο Δήμο Πάτμου, προς επανεξέταση του θέματος από το Δημοτικό συμβούλιο, εν τούτοις με το με αριθ. 6352/28-8-2015 έγγραφο του Δήμου, διαβιβάστηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, ως ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010. Επί της ανωτέρω ένστασης δεν εκδόθηκε απόφαση του ως άνω Γενικού Γραμματέα εντός της προθεσμίας των 2 μηνών από την υποβολή της , με συνέπεια να θεωρείται ότι απερρίφθη σιωπηρά σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 2 του ν. 3852 /2010. Κατά της ως άνω απόρριψης της προσφυγής του, άσκησε ο Εμμανουήλ Γρύλλης τη με αριθμ. 4/12-1-2016 προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, νομού Δωδεκανήσου, υποβάλλοντας με αυτήν αντίγραφο της από 27-8-2015 ένστασης του κατά της απόφασης 176/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάτμου. Γίνεται μνεία εδώ ότι ο φάκελος της υπόθεσης, διαβιβάστηκε στη Γραμματεία της Επιτροπής, με το με αριθμ. 17/26-2-2016.

Και καταλήγει:
Από τις 26-2-2016, ότι περιήλθε στην Επιτροπή ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη τριακονθήμερη αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας κατά της άνω προσφυγής, (η οποία εκ του λόγου αυτού θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρώς ), δεδομένου ότι η Επιτροπή στερείται πλέον κατά χρόνο αρμοδιότητας να αποφανθεί επ΄ αυτής . Εν όψει των προεκτεθέντων η ειδική επιτροπή διαπιστώνει τη σιωπηρή απόρριψη της με αριθ.4/12-1-2016 προσφυγής.

Σημειώνουμε τονίζοντας ότι προσφυγή του πολίτη και πρώην αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Γρύλλη κατά των  απόφασεων  ακυρώθηκε και τις δύο φορές και οι προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρά, επειδή παρήλθε η προβλεπόμενη προθεσμία. «Η ειδική επιτροπή διαπιστώνει τη σιωπηρή απόρριψη της με αριθ.4/12-1-2016 προσφυγής».

Άποψή μας ότι καμία αποκεντρωμένη διοίκηση  δεν έχει αρμοδιότητα να απαντήσει σε ιστορικά θέματα στα χρονικά περιθώρια του Νόμου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published.