ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την 9η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, σε ειδική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του κατωτέρω θέματος :

  «Έγκριση, κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Δήμου Ρόδου, Οικονομικού Έτους 2016».

(Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με αρ.πρωτ.2/91122/28-09-2015, περί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016). 

Σας καλούμε να προσέλθετε την 09η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων  που ακολουθούν:

 

Ενημέρωση Προέδρου

 

 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                          

 

 1. Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2015.

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/93819/05.10.2015)

 

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                               

 

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου του δήμου Ρόδου για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο τμήμα Τριμελές) στις 21-1-2016, ή σε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο, για την αντίκρουση της από 28-12-2010 αγωγής της Κ/Ξ «Α. Στεφάνου – Κ. Στρατάκης» κατά του Δήμου Πεταλούδων και ήδη Δήμου Ρόδου.

 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ.  Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.:2/86977/15-9-2015)

 

 1. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου για την παράσταση του στο Συμβούλιο Επικρατείας και άδεια μετάβασης του στην Αθήνα για τη συζήτηση της αίτησης της Γεωργίας Κακά του Αντωνίου και άλλων 9.

 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ.  Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.:2/91841/30-09-2015)

 

 1. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου για την παράσταση του στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και άδεια μετάβασης του στην Αθήνα για τη συζήτηση των αιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΒΒ Α.Ε.

 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ.  Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.:2/91849/30-09-2015)

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄ αριθ. 352/2015 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη.

 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ.  Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.:2/91163/28-09-2015)

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄ αριθ. 338/2015 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου η Μαριέττα συζ. Παναγιώτη Γκαβογιάννη το γένος Σωτρίλη Κυριάκου.

 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ.  Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.:2/91166/28-09-2015)

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                          

 

 1. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτημάτων δημοτών – πολιτών για την ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών τους στο Δήμο Ρόδου, βάσει του άρθρου 1, παρ. 4, του Ν. 4321/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 170, Ν. 3463/2006, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄).

 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/86821/15-09-2015)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού για τις εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων, χειρονακτικής σάρωσης και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων.

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/79559/25-08-2015)

 

 1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Ρόδου και ΔΟΠ, έτους 2015»

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/93562/05-10-2015)

 

 1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος για την ομάδα 1 του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού (επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) για την βιβλιοθήκη Κρεμαστής» και κήρυξη άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια της ομάδας 2.

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/91375/29-09-2015)

 

 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                     

 

 1. Αποδοχή δωρεάς οργάνων παιδικής χαράς από την οικογένεια του κ. Ευθυμίου Γκιώνη και της κας Ροδίτη Αικατερίνης, που θα τοποθετηθούν στο πάρκο της πλατείας Καλαβαρδών εις μνήμη του μικρού Αγγέλου.

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/92530/01-10-2015)

 

 1. Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση ολοήμερο βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού», προϋπολογισμού 11.600,00€ (με ΦΠΑ).

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/91696/29-29-2015)

 

 1. Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος ¨Μπρασιανού¨ (Πλατύ) στη Δ.Κ. Αφάντου, προϋπολογισμού 13.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/92141/30-09-2015)

 

 1. Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου ¨Επιτρόπου¨ στη Δ.Ε. Ιαλυσού, προϋπολογισμού 13.346,34€ (χωρίς ΦΠΑ).

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/92150/30-09-2015)

 

 1. Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας – διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου, προϋπολογισμού 13.346,34€ (χωρίς ΦΠΑ).

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/92155/30-09-2015)

 

 1. Αλλαγή επωνυμίας της μειοδότριας τεχνικής εταιρείας στο διαγωνισμό του έργου: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ε. Καλλιθέας Δήμου Ρόδου»

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/93121/02-10-2015)

 

 1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (στις Κοινότητες Διμυλιάς και Ελεούσας της ΔΕ Καμείρου και στην Κοινότητα Σιανών της ΔΕ Ατταβύρου)

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/93336/02-10-2015)

 

Δ/ΝΣΗ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                                

 

 1. Ανάκληση της με αριθ. 486/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου του πρακτικού διαγωνισμού της αρμόδιας επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου «Ολοκλήρωση επισκευών Ιερού Ναού Ταξιάρχη Ρόδου».

 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με  αρ. πρωτ. 2/92153/30-9-2015)

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                   

 

 1. Κατάρτιση όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή εργασιών Αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και αποψιλώσεων κοινοχρήστων χώρων, περιόδου 2016-2018.

 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ. 2/85557/10-9-2015)

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                  

 

 1. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για τις ανάγκες αποπληρωμής του αντιτίμου συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (OWHC), ποσού 3.500,00€ (Υπόλογος-υπάλληλος Καραμπίνη Μαρία – Αγάπη).

 

(Εισήγηση Γραφείου Δημάρχου, αρ. πρωτ. 2/90457/25-09-2015)

  

 

ΣΗΜ.: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως σε περίπτωση ενδεχόμενης απουσίας σας για να μεριμνήσουμε για την αντικατάστασή σας, όπως προβλέπεται.

 

 

 

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ

     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.