Έγγραφο Χ. Κόκκινου για την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς

Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος ενημερώνει ότι μετά από συνεργασία που είχε αλλά και έγγραφο που έστειλε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ρόδου και αφορά κινητοποίηση και άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους εμπλεκομένους φορείς για το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου που διανύουμε, απέστειλε κατεπείγον έγγραφο (Αρ.Πρωτ.144/19-06-2015) με το οποίο ζητά από τους αποδέκτες (Δήμοι Π.Ε. Ρόδου, ΔΕΔΔΗΕ, Αρχαιολογική Υπηρεσία και Δνση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου) να δραστηριοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά και να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την υλοποίηση των υποχρεώσεων τους με βάση τις αρμοδιότητες τους. Ο κ Κόκκινος ζητά εν νέου την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος  ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2015. Σας αποστέλλουμε το σχετικό έγγραφο.

                          Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης

   Χαράλαμπος Κόκκινος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

 

 

Ταχ.Δ/νση     :      Πλατεία Ελευθερίας 1

Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ.     :       85100 – Ρόδος

Τηλέφωνο    :      2241360575

Αριθ. Fax      :      2241360578

Url                  :      www.pnai.gov.gr

E-mail            :      tm.polpro-dod@pnai.gov.gr

 

 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ρόδος,      19    Ιουνίου    2015

 

Αριθ. Πρωτ. : 144

 

ΠΡΟΣ:

1) Δήμοι ΠΕ Ρόδου,& Καρπάθου

2) Δνση  Δασών  Δωδ/σου

3) ΠΝΑ/Δνση  Τεχνικών  Έργων  Δωδ/σου

4)ΠΝΑ/ΠΕ  Καρπάθου/  Γρ. Τεχνικών Έργων 5)ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

6)ΚΒ Εφορεία Αρχαιοτήτων

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1)ΠΝΑ/Γρ. Περιφερειάρχη

2) ΠΝΑ/Δνση Πολιτικής Προστασίας

4) Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Ρόδου

5)ΑΠ.Δ.Α./Δνση Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Δασικές  Πυρκαγιές: λήψη  μέτρων  πρόληψης

 

ΣΧΕΤ:     α) Τα άρθρα 12 και 14 του Νόμου 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τευχ. Α’)

β) Η ΥΑ 1299/7-4-2003 «Έγκριση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

γ) Ο Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, τευχ. Α’)  άρθρα  160&3,  186 εδ. Θ  282  και  283

δ) Η υπ’ αριθ.  18296/1387/04-02-2015 (ΦΕΚ247Β/17-02-2015)  ΠΝΑ/Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού  απόφαση  «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σους Αντιπεριφερειαρχες»

ε) Η  υπ’ αριθ.  2195/03-04-2015/Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εγκυκλίου  με τίτλο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την  αντιμετώπιση κινδύνων  λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015»

στ) Το υπ’  αριθ.    78/07-04-2015    Πρακτικό  ΣΟΠΠ  Περιφερειακής  Ενότητας  Δωδεκανήσου  για  δασικές  πυρκαγιές

ζ) Το υπ’  αριθ.    91/24-04-2015    έγγραφο μας για μέτρα πρόληψης (καθαρισμοί βλάστησης κ.λ.π.) εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Ρόδου και Κω.

η) Το υπ’  αριθ.    92/24-04-2015    έγγραφο μας για λήψη μέτρων πρόληψης εκ μέρους των Δήμων

θ) Το υπ’  αριθ.    93/27-04-2015    έγγραφο μας για καθαρισμούς βλάστησης εκ μέρους διαφόρων φορέων

ι) Το υπ’  αριθ.    3216 Φ 702.15/16-06-2015    έγγραφο της Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ρόδου με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτική Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνου λόγω αγροτικών-δασικών πυρκαγιών»

 

Λαμβάνοντας υπόψη  το  ανωτέρω  (ι)  σχετικό – το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί -με το οποίο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου επισημαίνει τις καθυστερήσεις και παραλήψεις στην υλοποίηση των δράσεων πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιάς.  Η Υπηρεσία μας σας έχει επισημάνει τις υποχρεώσεις σας τόσο με το (στ) σχετικό πρακτικό Σ.Ο.Π.Π., όσο και ειδικότερα αν φορέα με τα (η), (θ) και (ι) σχετικά.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο για την πρόοδο σας στις υποχρεώσεις αρμοδιότητας σας                                

                                                                                    Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 

 

                                                                                            Χαράλαμπος Κόκκινος

                 Ακριβές  Αντίγραφο

 

Ο Προϊστάμενος Τμ. Πολιτικής Προστασίας

               Νικόλαος Χατζηγεωργίου

Π.Ε. Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών με Δ’ Βαθμό

Leave a Reply

Your email address will not be published.