Ο Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας του Δήμου Καρπάθου, έχοντας την πρόθεση να δημιουργήσει τμήματα εικαστικών δραστηριοτήτων, αναζητά εκπαιδευτές για τα μαθήματα ζωγραφικής, χαρακτικής και δημιουργίας κατασκευών. Η οργάνωση των τμημάτων, θα γίνει με βάση τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν το φθινόπωρο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές, θα συνάψουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον Κ.Ο.Π.Α.Π. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτουν έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α1. Γενικά προσόντα :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
(α) Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την κτήση της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
(β) Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) Δύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Β’ Επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη Σχολή ή από σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

2. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
3. Να μην διώκονται ή να μην έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07).
4. Οι άρρενες υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα, προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.
5. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους την 31 Δεκεμβρίου 2016.
6. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, για την οποία προσλαμβάνονται.
7. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ.
8. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την υποβολή της αίτησης είναι η προσκόμιση πτυχίου ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών την ημεδαπής ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής
9. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η καλλιτεχνική τους δραστηριότητα (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις) και η σχετική προϋπηρεσία τους στο αντικείμενο. Οι επιλεγέντες θα πρέπει, όταν τους ζητηθούν, να είναι σε θέση να προσκομίσουν έγγραφα που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν αιτήσεις πτυχιούχοι ανώτατης σχολής Καλών Τεχνών, θα εξεταστούν αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο άλλων εικαστικών σχολών.
Θα δημιουργηθούν 4 τμήματα, 1 τμήμα ζωγραφικής για παιδιά, 1 τμήμα ζωγραφικής για ενήλικες, 1 τμήμα χαρακτικής και 1 τμήμα κατασκευής διακοσμητικών αντικειμένων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο του Κ.Ο.Π.Α.Π., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους υποψηφίους.

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Βασιλαράκης

Leave a Reply

Your email address will not be published.