ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΙΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Δήμος Νισυρίων ανακοινώνει ότι για την έκδοση πιστοποιητικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) το οποίο απαιτείται για την με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο μαζί με την αίτηση και τα αποδεικτικά της κυριότητας του έγγραφα (π.χ. συμβόλαιο απόκτησης κυριότητας , τελευταία απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, έντυπο Ε9  ).

Το πιστοποιητικό θα χορηγείται πάντα  μετά τη σύμφωνη γνώμη του νομικού συμβούλου του Δήμου .

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν  τα πιο πάνω έγγραφα απαιτείται να υποβληθούν στο Δήμο δύο (2) ένορκες βεβαιώσεις τρίτων μη συγγενών μέχρι τρίτο βαθμό με τον ενδιαφερόμενο, οι οποίες να έχουν δοθεί ενώπιον ειρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.