Θέμα: 4ο Διεθνές Συνέδριο Εξέργειας, Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και Αειφορίας (ELCAS) σε συνδιοργάνωση με το 21ο Συμπόσιο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του SETAC (Διεθνής Οργανισμός Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Χημείας)

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του τέταρτου διεθνούς συνεδρίου για την Εξέργεια, την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και την Αειφορίας (ELCAS) που έλαβε χώρα στη Νίσυρο μεταξύ 12 και 14 Ιουλίου.

Το συνέδριο διοοργανώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Περιβαλλοντικής Τοχικολογίας και Χημείας (SETAC), σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Program / SETAC Life Cycle Initiative) και μια σειρά από Ελληνικά και Ευρωπαικά πανεπιστήμια.

Τα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν την θερμοδυναμική ανάλυση των συστημάτων με την χρήση της εξεργειακής ανάλυσης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την χρήση του εργαλείου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, και την βιωσιμότητα των συστημάτων. Παρουσιάστηκαν 45 εργασίες με αναφορά στην θεματολογία του συνεδρίου που εμπεριείχαν αποτελέσματα ερευνών και υπήρξε μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων για τις νέες εξελίξεις στους επιστημονικούς χώρους του συνεδρίου.

Το επόμενο συνέδριο καθορίστηκε για την περίοδο 9-11 Ιουλίου 2017 στη Νίσυρο.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου ELCAS,

Καθ. Χριστοφής Ι. Κορωναίος

Δήμαρχος Νισυρίων

Αναπλ. Καθ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Δράσης COST TU1104 – Smart Energy Regions

Leave a Reply

Your email address will not be published.