ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΙΣΤ     ΜΑΤΘΑΙΟΥ 7-2-2016

«εύ δούλε αγαθέ και πιστέ επί ολίγα ής πιστός, επί πολλά σε  καταστήσω, είσελθε  εις την χαράν του Κυρίου σου» Ματθ. κε,21

Αγαπητοί μου αδελφοί

Οι λόγοι,  αυτοί του Κυρίου μεταξύ των πολλών και θεἰων διδασκαλιών του, αναφέρονται στην γνωστή παραβολή των ταλάντων, η οποία παραβολή είναι λίαν διδακτική σε κάθε άνθρωπο, πού θέλει και επιζητεί την αιώνιο  σωτηρία, της ταλαιπωρημένης ψυχής του.

 Η άπειρος του  Θεού Πατρός αγάπη έδωκε σε έναν έκαστον των ανθρώπων διάφορα τάλαντα, διάφορα χαρίσματα, «και ώ μεν έδωκε πέντε τάλαντα, ώ δε δύο, ώ δε έν κατά την ιδίαν δύναμιν».

‘Ανιση είναι βεβαίως η  διανομή των ταλάντων που δίδει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο, γιατί και διάφοροι είναι στο  χαρακτήρα και οι άνθρωποι επί της γής,  ἀλλωστε  ο κάθε άνθρωπος  δεν είναι όμοιος με τον άλλο.

Η διάφορος αυτή  διανομή των χαρισμάτων του Θεού Πατρός συντελεί στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία και μάλιστα όταν ο άνθρωπος εργάζεται προς αύξηση και πολλαπλασιασμό, των υπό  του Θεού Πατρός δωρεὠν και θείων χαρισμάτων.

Ετσι κατά την σημερινή ευαγγελική περικοπἠ που ακούσαμε, αυτοί πού έλαβαν τά πέντε και τά δύο τάλαντα εργάστηκαν, κοπίασαν, μόχθησαν, και αύξησαν αυτά, και ο Θεός ανταμείβει αυτούς και τους παρέχει πλουσιοπάροχα περισσότερα.

Είναι άξιο προσοχής, ότι οι δύο ευσυνείδητοι και τίμιοι διαχειριστές των ταλάντων θα ανακηρύξουν και θα ομολογήσουν, ότι τα πάσης  φύσεως  τάλαντα υλικά και τά πνευματικά προσόντα   δεν είναι δικά τους, δεν τά είχαν αυτοί από τον  εαυτό τους , τα έλαβαν από τον Θεό, και ό Θεός τους  αντάμειψε, ειπόντος «είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου».

Εκείνος  πού έλαβε  το ένα τάλαντο, το έκρυψε, δεν το αύξησε και τιμωρείται από την δικαιοσύνη του Θεού και ρίπτεται «εις το σκότος το εξώτερον». Βαρεία η τιμωρία, ίσως να πουν  μερικοί. Φοβερή η καταδίκη του ράθυμου και οκνηρού δούλου, πού  καταφρόνησε την στοργή, και την αγάπη του Κυρίου και έχωσε στην γή το  τάλαντο.

Η αύξηση και η  καλή χρήση των χαρισμἀτων και των δωρεών του Θεού είναι καθήκον απαραίτητο να καλλιεργεί  ο κάθε χριστιανός, ο οποίος ως δώρο έλαβε αυτά από τον Θεό,  και όχι να τά κρύψει στη γη , όπως έπραξε ο  οκνηρός και πονηρός δούλος, αλλά να τα αξιοποιήσει και  κάμει καλή αυτών χρήση.

Οι θεοκήρυκες Απόστολοι, οι Αγιοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της  Εκκλησίας, αύξησαν και πολλαπλασίασαν τα δοθέντα παρά του Θεού  χαρίσματα και τάλαντα  και πολέμησαν γενναίως κατά της  αμαρτίας και  εξεδίωξαν από  την μάνδρα της Εκκλησίας τους  βαρείς και λυσσώδεις λύκους και τά σκότη του υλισμού.

Στην αύξηση των χαρισμάτων και δωρεών του Θεού οφείλει  κάθε  χριστιανός να κοπιάσει, να μοχθήσει και να ποτίσει την γή με τον ιδρώτα του προσώπου του, και τούτο γιατί κανένα  αγαθό δεν αποκτάται χωρίς μόχθους και κόπους, χωρίς θυσίες.

Η βασιλεία των ουρανών και η αιώνιος ζωή  κερδίζεται με κόπο και εργασία καρποφόρα. «Δια πολλών θλίψεων δεί  ημάς εισελθείν στην βασιλεία των ουρανών» Πραξ,  ιδ,22, τουναντίον ο οκνηρός και πονηρός ομοιάζει με τον  κηφήνα πού  δεν πληρώνει την  κυψέλη με μέλι, αλλά ως οκνηρός ζητά να βλέψει και να καταρρίψει αυτήν.

Αδελφοί μου.

Το πνεύμα του Θεού έδωκε διάφορα χαρίσματα «διαιρούν εκάστω καθώς βούλεται». Και  κάθε ένας πρέπει να τα αυξήσει και να πολλαπλασιάσει τά  δοθέντα  χαρίσματα και να ζητέί από τον Θεό τά καλύτερα. «Ζηλούται  δε τά χαρίσματα τά κρείττονα»

Και ποία είναι αυτά τα κρείττονα χαρίσματα ,τά οποια πρέπει να  ζητούμε   από τον  Θεό; Η ηθική  προαγωγή και η αγάπη  πρός τον Θεό και τους ανθρώπους πού πρέπει να εργάζεται ο πιστός και  φρόνιμος οικονόμος  των δωρεών του  Θεού.

Εάν θέλουμε και εμείς  να  ακούσουμε παρά  του Σωτήρος Χριστού  το «εύ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα  ής πιστος, επί πολλών σε καταστήσω, είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου», ας μη κρύψωμε τον  δοθέν τάλαντο για να μην ακούσουμε την κατάκριση παρά του  Θεού Πατρός,τό  «πονηρἐ δούλε και οκνηρέ». Αλλά «το τάλαντον, όσοι προς Θεού, εδέξασθε ισοδύναμον χάριν, επικουρία του δόντος Χριστού, αυξήσατε ψάλλοντες, Ευλογείτε τά έργα , Κυρίου τον Κύριον»

ΑΜΗΝ

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.