Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την δράση

  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ετ. 2016-2017

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε

 Από Τρίτη 12 / 7 / 2016  έως και Παρασκευή 29 / 7/ 2016  είναι το διάστημα υποβολής των «Αιτήσεων Συμμετοχής» από τις ενδιαφερόμενες μητέρες σύμφωνα με την νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2016-2017 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ των νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ στα προγράμματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών – ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  του  Δήμου Ρόδου και της «Α.Μ.Κ. Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων», στο πλαίσιο της δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, δικαιούχος των οποίων είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε). Η εν λόγω πράξη θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/7/2017 και έχει στόχο την ουσιαστική στήριξη των ωφελουμένων προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας βρεφών, νηπίων παιδιών και ατόμων με αναπηρία.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μητέρων περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ http://www.eetaa.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Φέτος για πρώτη φορά οι ενδιαφερόμενοι μητέρες/πατέρες καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την «Αίτηση Συμμετοχής» σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, www.paidikoi.eetaa.gr). Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε μόνο ταχυδρομικά ή με courier από 12.7.2016 έως 29.7.2016.

Επιπλέον στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr) και συγκεκριμένα στο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017, θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για το ποιοι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Ρόδου και της ΑΜΚΕ εντάσσονται στη επιδοτούμενη δράση καθώς και α) η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ και β) το έντυπο με τις οδηγίες αίτησης-απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και μητέρες νηπίων, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άτομα (γυναίκες κα άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών. Όλες και όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

 

Οι υποψήφιες μητέρες με νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής «Αίτησης – Δήλωσης» τους, θα υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

-Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα.

-Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2015 και των δύο μερών.

-Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) . Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης.

-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα (μονογονεική οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,

-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €. Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, το επίδομα μητρότητα του ΙΚΑ, τα πάσης φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας και η αποζημίωση απόλυσης. μόνο όταν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην φορολογική δήλωση. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και δεν υπολογίζεται ως εισόδημα.

Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση), οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και Αντίγραφο της Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης, όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο απαιτείται:

-Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης και Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ή σε περίπτωση αυτοασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12μηνών.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

 -Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. και

-Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές, ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και

-Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του

-Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ

– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος/η

 – Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα, ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

-Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου ΙΚΕ υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρίας ΙΚΕ ότι η ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται στην επιχείρηση.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

-Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος απαιτούνται:

– Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ΚΑΙ

-Αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ

Δικαιολογητικά αναπηρίας

-Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή τους», η επιλογή των δομών είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και πέντε (5) εναλλακτικών επιλογών δομών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ/ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Η διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτική.

Leave a Reply

Your email address will not be published.