ΘΕΜΑ:Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου για το έργο «Προμήθεια συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού συστήματος στη νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου» προϋπολογισμού 236.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Θεμέλαρος, Έπαρχος Καλύμνου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να συνάψει Διαβαθμιδική Σύμβαση με το Δήμο Πάτμου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού συστήματος στη νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου».

Το αντικείμενο της διαβαθμιδικής σύμβασης αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αρμοδιότητας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού συστήματος στη νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου».

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου, λόγω της υποστελέχωσης της  τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου. Το έργο αφορά στη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης, στη διενέργεια υδροληψίας μέσω γεώτρησης για την απομόνωση του θαλασσινού νερού και στη δημιουργία δικτύου μεταφοράς του νερού στην ήδη υπάρχουσα κεντρική δεξαμενή, το σύστημα θα επεξεργάζεται θαλασσινό νερό και θα παράγει 12κ.μ. νερού ημερησίως κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Επιπλέον θα κατασκευασθεί αυτόνομος φωτοβολταϊκός σταθμός για την ηλεκτροδότηση της μονάδας αφαλάτωσης..

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αναλαμβάνει α) να υποβάλλει πρόταση για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο – Άξονας Προτεραιότητας 5 – Ενίσχυση της Περιφερειακής συνοχής», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά της Περιφέρειας» β) την δημοπράτηση, γ) την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, δ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και τις διαδικασίες παραλαβών, ε) την παράδοση σε λειτουργία στον Κύριο του Έργου Δήμο Πάτμου. Επίσης η αναλαμβανόμενη αρμοδιότητα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και διακίνηση των χρηματορροών και την εκτέλεση των πληρωμών για την υλοποίηση του έργου.

Παρακαλούμε λοιπόν, όπως προβείτε στην έγκριση σύναψης και των όρων της εν λόγω Διαβαθμιδικής Σύμβασης προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατόν.

 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης

Ζαννετίδης Φιλήμονας

Leave a Reply

Your email address will not be published.