Συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε.

Ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα οικονομικά της ΕΝ.Π.Ε.

για τους μήνες Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο

Συνήλθε σε συνεδρίαση στην Αθήνα στις 5/10/2015 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χαράλαμπου Κόκκινου το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) εξ’ αναβολής της προγραμματισμένης  συνεδρίασης στις 28 Σεπτεμβρίου 2015,  με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2015

Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη: ο Πρόεδρος κ. Χ. Κόκκινος, ο Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο Γραμματέας Γαλιατσάτος Σπύρος και τα μέλη: Φιλίππου Πέτρος και Ψαθάς Βασίλειος.

Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε το πρακτικό 5ο/2015 και την παρακάτω έκθεση:

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011, έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  του 2015  και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.

Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.