ΘEMA:  « Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου,  25/1/2016»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011), η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, στις 17:00 μ.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (Αθήνα).

Προσδοκώντας στη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 από στελέχη της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Παρουσίαση μελέτης αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους αρμόδιους μελετητές.

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση για την έναρξη διαδικασιών νέας προκήρυξης για τις συνδέσεις άγονων αεροπορικών γραμμών των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ 4οΕπικύρωση πρακτικών Δ.Σ. των συνεδριάσεων της 15/10 και 2/12/2015.

ΘΕΜΑ 5ο : Ενημέρωση προέδρου.

ΘΕΜΑ 6οΑναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για συμμετοχή  της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου στην αύξηση του

Μετοχικού κεφαλαίου α) Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. β) της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο :  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνεργασία με Μελετητικό Γραφείο

στις Βρυξέλλες για θέματα της Αυτοδιοίκησης.

ΘΕΜΑ 9ο : Προγραμματισμός ετήσιου τακτικού συνεδρίου ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου έτους 2016.

ΘΕΜΑ 10ο : Οριστική απόφαση για τις τελικές προτάσεις της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου για

τις θεσμικές αλλαγές του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.   

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του

Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ελλάδος για το έργο : « Εκπόνηση έρευνας για την επανένταξη της

                     Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο στόχο 1 »

ΘΕΜΑ 12ο : Απόδοση Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2015.

ΘΕΜΑ 13οΑνάληψη Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 14ο :   Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης χρήσης οχημάτων της ΠΕΔ

Νοτίου Αιγαίου σε ΟΤΑ Δωδ/σου.

ΘΕΜΑ 15ο :   Εφάπαξ έγκριση δαπανών οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 16οΕπικύρωση αποφάσεων προέδρου Π.Ε.Δ. με αριθμό 35, 36 και 37/ 2015 και 1/2016.

ΘΕΜΑ 17ο:    Έγκριση εξόφλησης δαπανών λειτουργίας υπηρεσιών ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα α) λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε. 2015 και β) δαπανών 2016.

ΘΕΜΑ 18ο:   Απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη του καθαρισμού των δύο (2) γραφείων των

Τ.Π. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 19ο:   Ορισμός τόπου επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ.

ΘEMA:  «1η τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Νοτίου Αιγαίου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2000-2020», την με αρ. πρωτ.: 1224/18-3-2015 (ΦΕΚ 477/Β/27-3-2015) απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και με την με αρ. απόφαση 270/9-7-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, έχει συγκροτηθεί η Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020 Νοτίου Αιγαίου.

Η ΠΕΑΣ Νοτίου Αιγαίου λειτουργεί ως υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 διατυπώνοντας τη γνώμη της προς τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ, σχετικά με την κατάρτιση και την εξειδίκευσή της, ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης των πράξεων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και τέλος διατυπώνει εισηγήσεις προς τις διαχειριστικές αρχές των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με τους άξονες προτεραιότητας, ή τους ειδικούς στόχους, ή τις κατηγορίες δράσεις αυτών που έχουν ως δικαιούχους τους δήμους, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ενημερώνεται από αυτές για την πορεία υλοποίησής τους.

Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω ο ρόλος της ΠΕΑΣ θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο ως προς το σχεδιασμό του προγράμματος, όσο και προς την υποστήριξη κυρίως των μικρών δήμων της Περιφέρειάς μας, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν τόσο από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, όσο και από τα τομεακά προγράμματα της κεντρικής διοίκησης.

Σας τονίζουμε ότι τα μέλη της ΠΕΑΣ δεν αμείβονται, ενώ η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου παρέχει την αναγκαία διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην ΠΕΑΣ.

Προγραμματίζουμε λοιπόν την πραγματοποίηση της 1ης τακτικής συνεδρίασης της ΠΕΑΣ Νοτίου Αιγαίου για τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και ώρα 17.00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα, (Δ/νση: Πανεπιστημίου 52).

Τα κύρια θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη συνεδρίαση αυτή είναι :

  1. Η ενημέρωση και η οργάνωση λειτουργίας της ΠΕΑΣ Νοτίου Αιγαίου
  2. Η ενημέρωση για το σχεδιασμό του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου καθώς επίσης και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των δήμων μας από τα τομεακά προγράμματα
  3. Η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειάς μας το οποίο αποτελεί και προαπαιτούμενο για το ΠΕΠ.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα ανωτέρω για την επιτυχή υλοποίηση των εργασιών μας, την πλήρη και ορθή ενημέρωση των μελών, προσκαλούμε στη συνεδρίασή μας και τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι θα είναι και οι κύριοι συνεργάτες μας στην επίτευξη των στόχων της επιτροπής.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της ΠΕΑΣ θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, όπου το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου θα είναι ένα από τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης του συμβουλίου μας.

Προσδοκώντας στη συμμετοχή όλων, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

                                                                                                 Με εκτίμηση

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. &

                                                                           της Π.Ε.Α.Σ. Νοτίου Αιγαίου

  Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

                                                                           Δήμαρχος Ρόδου

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.