Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την 23η  ΙΟΥΛΙΟΥ  2015,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19.00 καλείστε να προσέλθετε στην  13η Τακτική Συνεδρίαση για το 2015  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010). Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1. 1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα. Β.Παπαδημητρίου)

1.1.Έγκριση Α΄φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ρόδου 2015-2019 (Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής αρ.8/2015)

1.2.Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Ρόδου», με κωδικό MIS 441240 στο Ε.Π. Κρήτης & νήσων Αιγαίου 2007-2013(αρ.πρωτ.2/53759/2015)

1.3.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων (αρ.πρωτ.2/62507/2015 και 2/64341/2015)).

 

  1. ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Α.Κων/νου)

2.1.Οριστική παραλαβή  της Μελέτης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου (MASTER PLAN) Εφαρμογής Προγράμματος Διαλογή στη Πηγή» και έναρξη των διαδικασιών δημόσιας ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Συσκευασιών για την κατάθεση πρότασης συνεργασίας σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος Διαλογής στην Πηγή για τα απόβλητα συσκευασίας του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Εισηγητής εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης)

3.1. Παράταση μισθώσεων Δημοτικών καταστημάτων.

  1. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου).

4.1.Λήψη διαπιστωτικής απόφασης για την αυτοδίκαιη λύση της από 27/04/2006 σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ της Δ.Ε.Κ.Ρ και της Ε.Ε.Α.Α (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ) και έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης του Δήμου Ρόδου με τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα για την λειτουργία του ΚΔΑΥ.

 

 

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου )

5.1.  Επανασύσταση ή μη της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας (αρ.πρωτ.2/52319/2015)

 

6.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου )

Έγκριση των κατωτέρω Αποφάσεων:

6.1. Αρ. 92/2015 με θέμα « Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 138/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που αφορά « Πρόταση χωροθέτησης ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων χώρων στην οδό Αμαράντου.           ( Τροποποίηση Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων).

6.2.Αρ.95/2015 με θέμα «Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας για δρομολόγηση τουριστικού τραίνου στη θέση ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ με δρομολόγιο από το σημείο του κεντρικού επαρχιακού δρόμου μπροστά από το ξενοδοχείο ΑLEX στη θέση Πεταλούδες.

6.3.Αρ.96/2015 με θέμα «Έγκριση της υπ’αριθ.7/2015 Απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ.Φανών για χωροθέτηση τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ στη Δ.Κ.Φανών.

 

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Περδίκης)

7.1.Έγκριση της αρ. 159/2015 απόφασης Ο.Ε. που αφορά « Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξωδίκου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.

7.2. Έγκριση της αρ. 171/2015 απόφασης Ο.Ε. που αφορά « Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξωδίκου συμβιβασμού μετά της συμπληρωματικής από 20-05-2015 αίτησης εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» καθώς και έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.

7.3. Έγκριση της αρ. 172/2015 απόφασης Ο.Ε. που αφορά « Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξωδίκου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι. ΓΛΥΝΟΣ-Μ. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε.» καθώς και έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.

7.4. Έγκριση της αρ. 175/2015 απόφασης Ο.Ε. που αφορά « Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξωδίκου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Σορωνής, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου,

Κ. Σαλαμαστράκη Δημήτρη.

7.5. Έγκριση της αρ. 176/2015 απόφασης Ο.Ε. που αφορά « Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξωδίκου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της κ. Κυπριώτη Δέσποινας και Ελένης, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημήτρη

7.6. Έγκριση Σύναψης Χρησιδανείου μεταξύ του Δ.Ρ. και  Δ/νσης Τελωνείου Ρόδου, για την παραχώρηση έκτασης  για την αποθήκευση–φύλαξη κατασχεμένων  οχημάτων, εντός της Μ.Γ. 75C Ασγούρου. β. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Χρησιδανείου. (αρ.πρωτ.2/53901/2015).

7.7. Εξέταση της αρ.2/27868/27-3-2015 αίτησης της εταιρείας ΦΑΙΑΞ Α.Ε. για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του ξενοδοχείου. (αρ.πρωτ.2/53115/2015).

7.8.Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής για την παραλαβή των ηλεκτρικών συσκευών για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Πυλώνας (αρ.πρωτ.2/56232/2015.)

7.9.Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής έτους 2015 για τις δαπάνες φιλοξενίας και διοργάνωσης ημερίδων (αρ.πρωτ.2/56230/2015).

7.10.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων (Ταμειακή Υπηρεσία) , αρ.πρωτ.2/54965/2015.

7.11.Αποδοχή ή μη αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας (αρ.πρωτ.2/56335,2/56341,2/56344/2015, 2/65598,2/65600,2/65585,2/65593,2/65597,2/65595/2015).

7.12.Διαγραφή οφειλής εταιρείας «Ξ.Τ.Ε ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε» (αρ.πρωτ.2/61682/2015 Ορθή επανάληψη εισήγησης).

7.13.Διαγραφή οφειλής της επιχείρησης Ξ.Τ.Ε Αγγελάκος .ΑΕ (αρ,.πρωτ.2/54119/2015).

7.14.Διαγραφή οφειλής της Α.Ε Βαρδάκης Ιωσήφ (αρ.πρωτ.2/61688/2015)

7.15.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην Κα Μίχου Δέσποινα(αρ.πρωτ.2/54225/2015).

7.16.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τροφεία (αρ.πρωτ.2/54272/2015).

7.17.Διαγραφή τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων , αίτηση κ.Α.Τσοπανοπούλου (αρ.πρωτ.2/55050/2015).

7.18.Διαγραφή τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων, αίτηση Α.Ε ΑΛ ΜΑ ΜΠΙΝ (αρ.πρωτ.2/55032/2015).

7.19.Διαγραφή τέλους και προστίμου παρεπιδημούντων , αίτηση Αρ.Πατούρης ΞΤΕΕ Α.Ε (αρ.πρωτ.2/58151/2015).

7.20.Επιστροφή ποσού που αφορά τροφεία, αίτηση κ.Α.Μητσιογιάννη (αρ.πρωτ.2/62900/2015)

7.21.Διαγραφή οφειλής κ.Σ.Δημόπουλου  (αρ.πρωτ.2/62896/2015).

7.22.Επανεξέταση αίτησης διαγραφής κ.Κασιώτη Μιχαήλ.

7.23.Εξέταση αιτήματος κ.Β.Τσιμπιδάκη (αρ.πρωτ.2/56611/2015).

7.24.Έγκριση πληρωμής οφειλής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρόδου (αρ.πρωτ.2/59682/2015).

7.25.Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη εξόδων φιλοξενίας διεθνούς θερινού σχολείου σε συνεργασία με το εργαστήριο φωτογραμμετρίας της σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών για την τοπογράφηση αρχαιολογικού χώρου στη περιοχή της Κιμισάλας.(αρ.πρωτ.2/586644/2015).

7.26.Διαγραφή οφειλής κ.Α.Κωνσταντινίδη (αρ.πρωτ.2/63787/2015).

7.27.Aναμόρφωση προϋπ/σμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2015 (2/65624/2015)

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ.

(Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ.Αθ.Κωνσταντίνου και Γ.Κακούλης)

8.1. Έγκριση πινακίων καθορισμού συμβατικών αμοιβών της μελέτης του έργου: « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΥΚΩΝ», ( αριθ. Πρωτ. 16/51016/2015)

8.2. Χορήγηση παράτασης αποπεράτωσης εργασιών του έργου « Διαμόρφωση κτιρίου και συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις» της πράξης « Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο, λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου, με χρήση νέων τεχνολογιών» Δήμου Ρόδου, στο Πρόγραμμα « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», ( αριθ. Πρωτ. 16/46297/2015)

8.3. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο

« Κατασκευή Κυττάρου Επέκτασης ΧΥΤΑ Β. Ρόδου», ( αριθ. Πρωτ. 16/46166/2015).

8.4. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της Ανατολικής πλευράς της Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28-01-2011 και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30-12-2012», ( αριθ. Πρωτ. 16/48672/2015).

8.5. Διάλυση της σύμβασης του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΥΧΑ», ( αριθ. Πρωτ. 16/47139/2015)  .

8.6. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Κατασκευή Κυττάρου Επέκτασης ΧΥΤΑ Β. Ρόδου», ( αριθ. Πρωτ. 16/46082/2015)  .

8.7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ»,. ( αριθ. Πρωτ. 16/47143/2015).

8.8. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικού) του έργου: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 1ου Σ.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ ( ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ)», ( αριθ. Πρωτ. 16/50483/2015).

8.9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Φυτεύσεις στους ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου» (16/53128/2015).

8.10. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης Τοπικής Κοινότητας Ιστρίου (Περιοχή Υψηλή)» (αρ.πρωτ.16/53033/2015)

8.11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων Δήμου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες»(αρ.πρωτ.16/53487/2015)

8.12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ε. Καλλιθέας Ρόδου» (αρ.πρωτ.16/53631/2015)

8.13. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με ένταξη του έργου: «Σύνδεση νέου 12θέσιου σχολείου Γενναδίου με την επαρχιακή οδό Γενναδίου Βατίου»(αρ.πρωτ.16/53502/2015)

8.14. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής» (αρ.πρωτ.16/53641/2015)

8.15.  Απομάκρυνση κυβοειδών τσιμεντοκατασκευών (καθισμάτων) από ενοικιαζόμενο κοινόχρηστο χώρο στην οδό Κωστή Παλαμά (αρ.πρωτ.16/53830/2015)

8.16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Σάνταλος του Δήμου Καρπάθου» (αρ.πρωτ.16/53793/2015)

8.17.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου «Γεωτεχνική μελέτη Οικισμού Αφάντου (Λόφος ΛΙΠΠΙΝΟΣ), αρ.πρωτ.16/55615/2015.

8.18.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οροφών σε 2 αίθουσες και σε 2 γραφεία του 2ου ορόφου του σχολικού κτιρίου Ακαδημίας ενόψει σχολικού  έτους 2012 -2013 (αρ.πρωτ.16/55034/2015).

8.19. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου « ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΠΛ. ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ», ( αριθ. Πρωτ. 16/46524/2015).

8.20.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Ιστορικών Δημοτικών Κτιρίων» (αρ.πρωτ.2/65534/2015).

8.21.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτιρίου ΒΑΚΟΥΦ στην πλατεία Κουντουριώτ绨(αρ.πρωτ.2/64802/2015).

8.22.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση –Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος  Καλλιθέας Ρόδου» στις πηγές Καλλιθέας Ν.Ρόδου (αρ.πρωτ.2/53700/2015).

8.23.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες μόνωσης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου» (αρ.πρωτ.2/63880/2015).

8.24.Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) Ρόδου» (16/61027).

8.25.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Σηματοδότηση κόμβων περιμετρικής οδού πόλεως Ρόδου» (αρ.πρωτ.16/58813/2015).

8.26.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Άρση καταπτώσεων στις περιοχές Λαδικό-Προφήτης Ηλίας Φαληρακίου» (αρ.πρωτ.16/58174/2015).

8.27.Oρισμός Επιτροπών Παραλαβής των έργων: α) Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στο Δ.Δ.ΛΑΡΔΟΥ (Αρχική & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση), β)Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων (αρ.πρωτ.16/64809/2015).

8.28.Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση οδού Ρόδου-Καλλιθέας-Φαληράκι» (αρ.πρωτ.16/65236/2015).

8.29.Έγκριση αποζημίωσης ελεγκτών δόμησης του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου» (αρ.πρωτ.16/65352/2015).

8.30.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων Δήμου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες» (αρ.πρωτ.16/65369/2015).

8.31.Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11/2013,25/11/2013,4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ), αρ.πρωτ.16/65305/2015.

8.32.Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11/2013,25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε.Αρχαγγέλου), αρ.πρωτ.16/65306/2015.

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

9.1.Καθορισμός κενών θέσεων πωλητών παραγωγών στη λαϊκή αγορά Αγ.Δημητρίου πόλεως Ρόδου (αρ.πρωτ.5/53352/2015)

9.2.Αλλαγή εμπορικής δραστηριότητας στην άδεια του κ.Μιχαήλ Κακακιού (αρ.πρωτ.5/59386/2015).

9.3.Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (αρ.πρωτ.5/65270/2015).

9.4.Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων (αρ.πρωτ.5/64541/2015).

 

 

10.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  κ.Σ.Κυριαζής)

10.1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου                    « Τροποποίηση-Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 792/03-04-2009 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με τον τίτλο « ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ» κλασικού τύπου-παραθερισμού και τελικής δυναμικότητας εξακοσίων ενενήντα δύο (692) κλινών, που βρίσκεται στην παραλία της Ιαλυσού, Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ιδιοκτησίας της « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.», λόγω αύξησης της δυναμικότητας από 632 σε 692 κλίνες με επέκταση της μονάδας και αναβάθμιση της κατηγορίας της (από 4* 5* αστέρια)».(αρ.πρωτ.2/44325/2015)

10.2.Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου /δραστηριότητας «Υφιστάμενος Λιμένας (Λιμενίσκος) Φανών, Δ.Ε Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Ν.Δωδ/σου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με φορέα του έργου το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ με βάση τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε).

10.3. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου «Υφιστάμενο συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στην ΚΜ 5095Α γαιών Μασσάρων, στη θέση «Παλιόμυλοι» Δ.Ε Αρχαγγέλου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Ν.Δωδ/σπου, Περιφέρειας  Ν.Αιγαίου της εταιρείας «Αφοί Καλιβούρη Ο.Ε»

10.4.Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου «Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Γαδουρά, που διέρχεται βόρεια της ΚΜ 5095 γαιών Μασσάρων στη θέση Παλιόμυλοι της Δ.Ε.Αρχαγγέλου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Ν.Δωδ/σου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, για λογ/σμό της εταιρεία Γ.Κουρζάκης και ΣΙΑ Ο.Ε

10.5. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανανέωση και τροποποίηση ΑΕΠΟ (ΚΥΑ 104438/22-05-2008) των έργων αποχέτευσης, εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με φορέα τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), με βάση τις (δύο) σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε).

11.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ε.Χατζηϊωάννου).

11.1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 149/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. που αφορά « Έγκριση Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».

11.2.Έγκριση της υπ’αριθ.171/2015  Απόφασης του Δ.Σ του Δ..Ο.Π.Α.Ρ που αφορά «Αναμόρφωση Προϋ/σμού οικ.έτους 2015»

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

12.1. Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Τόπων στις Σχολικές μονάδες του ενιαίου Δήμου Ρόδου για τη σχολική περίοδο 2015-2016 (αρ.πρωτ.2/53937/2015)

12.2. Έγκριση Δ.Σ. για διενέργεια διαγωνισμών (αρ.πρωτ. 2/53974/2015).

 

 

13.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ.Κακούλης)

13.1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του κ.Αναστασίου Καλλιστή (αρ.πρωτ.3418/2015

14.ΘΕΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

14.1.Πληρωμή συνδρομής Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC).

15.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

15.1. Δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέματα ΕΚΟ στο πλαίσιο της πράξης: «Στήριξη Ανέργων και Αγροτών για την προώθηση στην Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα»

 

  1. Αποδοχή χορηγίας για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου από τη ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο και έγκριση όρων συμφωνητικού.

  1. Αποδοχή χορηγίας για τη χρηματοδότηση του έργου «Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Θεολόγου Δήμου Ρόδου» από τη ΔΕΗ και έγκριση όρων συμφωνητικού.

18.Αποδοχή Προσωρινής παραχώρησης ενός (1) λυόμενου οικίσκου των (25) τ.μ. στο Δήμο Ρόδου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της κας.Τζίμα Ευαγγελίας της οποίας η κατοικία επλήγη από καθίζηση του εδάφους (αρ.πρωτ.2/49636/15)

19.Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης Μοτοποδηλάτων εντός ξενοδοχείου BELL AIR (αρ.πρωτ.11/52844/15)

20.Έγκριση  της αρ.22/2015 Απόφασης Δ.Κ.Κρεμαστής που αφορά παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για τη διοργάνωση εμποροπανήγυρης επ’ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών του Δεκαπενταύγουστου και των Εννεαημέρων»

  1. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

  1. Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής για την διεκδίκηση της υποψηφιότητας της Ρόδου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.