ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και περιεχόμενο της Σύμβασης

Με στόχο τη συμπλήρωση των εγκαταστάσεων του Γεν. Νοσοκομείου Ρόδου για παροχή βελτιωμένων και πλέον ολοκληρωμένων υπηρεσιών,  το Διοικητικό του Συμβούλιο απεφάσισε την προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή ακτινοθεραπευτικού κτηρίου. Το κτήριο θα κατασκευαστεί σε υφιστάμενο ελεύθερο χώρο, σε επαφή με το υφιστάμενο κτήριο του Νοσοκομείου, με το οποίο θα έχει λειτουργική συνάφεια.

Για την ευόδωση του στόχου αυτού έχει συγκροτηθεί ομάδα εθελοντών μελετητών μηχανικών αποτελούμενη από τους Κουσουρνάς Ευσταθιος (πολ. Μηχανικός Περιφερειολόγος) Συντονιστής, Κατάκος Γεώργιος (Αρχιτέκτονας) Αρχιτεκτονική μελέτη,Ψαράς Φωτιος (πολιτικός μηχανικός) Στατική μελέτη, Διακομιχάλης Εμμανουήλ (πολιτικός μηχανικός) Στατική μελέτη, Δράκος Στέφανος (πολιτικός μηχανικός) Γεωτεχνική Μελέτη, Ακρίδης Αθανάσιος (Μηχ/γος μηχανικός) Ηλ-Μηχ/κη μελέτη), Λουκαράς Χαράλαμπος (Οικονομολόγος) Οικονομοτεχνική μελέτη    για την δωρεάν εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών.

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι ο καθορισμός των όρων συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών με σκοπό το συντονισμό και την προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών και με αξιοποίηση της εργασίας των εθελοντών μελετητών, για την:

 • εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων,
 • την ολοκλήρωση των μελετών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής,
 • τη δημοπράτηση του έργου.

Στα επόμενα άρθρα περιγράφονται οι όροι συνεργασίας των συμβαλλόμενων.

Άρθρο 2

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων

Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου αναλαμβάνει, ως κύριος του έργου την υποστήριξη της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και των μελετητών με παροχή πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της σύμβασης.

 να συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανά τους, να παράσχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις  και κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια του ρόλου του για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Σύμβασης.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως φορέας μελέτης και υλοποίησης του έργου, ως προϊσταμένη αρχή και ως διευθύνουσα υπηρεσία, αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή του έργου, αξιοποιώντας και την ομάδα εθελοντών μελετητών και διαθέτοντας το αναγκαίο υπηρεσιακό προσωπικό.

Ειδικότερα στο αντικείμενο των μελετών περιλαμβάνονται:

 • Οριστικές μελέτες, αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ εγκαταστάσεων (έχουν εκπονηθεί από εθελοντές μελετητές)
 • Μελέτη σκοπιμότητας (εκπονείται από εθελοντή μελετητή)
 • Μελέτη ακτινοφυσικής (έχει εκπονηθεί)
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εκπονείται από εθελοντή μελετητή)
 • Υψομετρική – οριζοντιογραφική αποτύπωση χώρου
 • Γεωτεχνική μελέτη (έχει εκπονηθεί)
 • Εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από Υπουργείο Υγείας, Αρχαιολογία, Συμβούλιο αρχιτεκτονικής, Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου.
 • Μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης.

Άρθρο 3

Πόροι – Χρηματοδότηση

Ο αρχικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τη σύνταξη συμπληρωματικών μελετών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000 €), ποσό που αναλαμβάνει να εξασφαλίσει  η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 9899).

Άρθρο 4

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της  Σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Παράταση της διάρκειας είναι δυνατή ύστερα από απόφαση των συμβαλλόμενων μερών για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 5

Επιτροπή παρακολούθησης

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι οποίοι θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων μετά την υπογραφή της παρούσας και θα είναι:

 • Δύο (2) Εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τους αναπληρωτές τους
 • Ένας (1) εκπρόσωπος της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου με τον αναπληρωτή του.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εποπτεία της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με την Σύμβαση αυτή.

Αναλυτικά η Επιτροπή Παρακολούθησης:

 • Ελέγχει την καλή υλοποίηση των επί μέρους αντικειμένων της Σύμβασης, θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής.
 • Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Σύμβασης.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Οι τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται στη Ρόδο με πρόσκληση του προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέματα συζήτησης και η οποία αποστέλλεται στα μέλη 10 ημέρες πριν από τη σύγκλιση.

Έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται όταν αυτό ζητηθεί με γραπτή αιτιολόγηση από δύο μέλη της Επιτροπής.

Τα θέματα συζήτησης καθορίζονται από τον πρόεδρο.

Αποφάσεις μπορούν να προωθούνται με τη γραπτή διαδικασία με προθεσμία 20 ημερών.

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο μέλος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής.

Τα Πρακτικά συνεδριάσεων  κοινοποιούνται σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη αφού υπογραφούν από τα μέλη της Επιτροπής.

Λοιπές λεπτομέρειες και τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.

Άρθρο 6

Επίλυση διαφορών

Η Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Σύμβασης. Η απόφαση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με την παραπάνω διαδικασία, το θέμα παραπέμπεται στο Υπ. Υγείας το οποίο εντός 20 ημερών υποχρεούται να απαντήσει.

Αρθρο 7

Ποινικές Ρήτρες

Οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών, όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο πρώτο συμβαλλόμενος δύναται να κηρύξει τον δεύτερο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και εφόσον συνταχθεί σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα αιτιολογούνται οι λόγοι των τροποποιήσεων.

Το αντικείμενο αυτής της Σύμβασης μπορεί να διευρύνεται με τη συμμετοχή και άλλων μερών, μετά από ομόφωνη απόφαση των συμβαλλόμενων.

Αυτά συμφώνησαν συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση, η οποία  αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε  υπογράφεται σε τέσσερα αντίτυπα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

 

 Για τη

2η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου

 

 

 

Ο Διοικητής

Νικόλαος ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.