Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, πρόκειται να διοργανώσει το

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2016 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες ασύλου, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες ασύλου (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
 • μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή ζητούν άσυλο.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Παρασκευή, 20/05/2015 έως και την Παρασκευή, 10/06/2016, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους.

(Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των κέντρων που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και οι ώρες υποβολής).

Δικαιολογητικά Αίτησης:

1)    Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων),

2)    Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας,

3)    Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να επιδειχθεί το πρωτότυπο),

4)    Φωτοτυπία της άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής,

5)    Παράβολο αξίας πενήντα ευρώ (50,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού ή Παράβολο αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741), για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014 η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά.

Τρόποι προμήθειας παραβόλου:

 • στο ταμείο των ΔΟΥ, εάν υπάρχει απόθεμα παλαιού τύπου παραβόλων,
 • ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet:

–      είτε ιδιωτικά μέσω ατομικού Η/Υ (ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες)

–      είτε μέσω των ΚΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: www.gsae.edu.gr

και στα τηλέφωνα:  213 – 131 1667,        213 – 131 1678,          213 – 131 1652

213 – 131 1669,        210 – 344 27 41

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη:

 • Ο πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr,
 • Από την αρχική σελίδα και το μενού «Υπηρεσίες προς πολίτες» επιλέγει «e-παράβολο»,
 • Από τη σελίδα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο)»
  • εάν διαθέτει κωδικούς στο taxisnet θα επιλέξει «για Πιστοποιημένους Χρήστες του Taxinet» ενώ
  • εάν δεν διαθέτει κωδικούς, θα επιλέξει «για μη Πιστοποιημένους Χρήστες»,
 • Επιλέγει την επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα (Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:
  • Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΓΓ Δια Βίου Μάθησης & Ν.Γ.,
  • Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού,
  • Τύπος Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας ή Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο),
 • Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο δεξί τμήμα της οθόνης το ποσό του παραβόλου, το οποίο είναι:
  • Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00€ ή
  • Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00€,
 • Στην συνέχεια, συμπληρώνει το ΑΦΜ του και τα ατομικά του στοιχεία,
 • Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή» και λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να τυπώσει,
 • Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο πολίτης προχωρεί στην πληρωμή του παραβόλου, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Άμεσα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ελληνικών τραπεζών (μόνο για Πιστοποιημένους χρήστες) ή
  • Ετεροχρονισμένα, σε όλες τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ (χωρίς οικονομική επιβάρυνση, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό πληρωμής),
 • Ο πολίτης προσκομίζει τον κωδικό στην υπηρεσία, όπου υποβάλλει την αίτησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Σε περίπτωση λάθους και ανάγκης επιστροφής της αξίας του παραβόλου είναι απαραίτητη η δήλωση του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ στην αρχική αίτηση. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί δεν θα μπορέσει να γίνει επιστροφή της αξίας του παραβόλου.

Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης:                                 213 – 131 1667

213 – 131 1678

213 – 131 1652

210 – 344 27 41

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:    15515 (επιλογή 6)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α/Α ΝΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 1 ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)

Γραφείο 437

Εθν. Αντιστάσεως 20,

65110, Καβάλα

2510-291437,

6937-299530

Μαρία Ζημιλιάγκου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας» 16:30-20:00
ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης,

Έντισον 3-5,

15351, Παλλήνη

210-6669129

210-6669144

6932-574069

Δημήτριος Κατσίνης, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
3 ΔΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ Παπαναστασίου και Μετσόβου, 13671, Αχαρνές 210-2384333

210-23184423

6974-241481

Αναστασία Αθανασόγλου, εκπαιδεύτρια ενηλίκων 15:00-19:00
4 ΔΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ Μουσείου 1 (1ο & 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων), 19100, Μέγαρα 22960-83360

22960-81360

6974-405308

Ζωή Θεοδοσίου, νηπιαγωγός 15:30-19.00
5 ΔΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Κτήριο της πρώην ΣΚΥΠ, απέναντι από το εργοστάσιο «ΕΛΑΙΣ»

Πειραιώς 95, 18541, Πειραιάς

210-4827660

210-4822367

6936-440566

Φρειδερίκη Γεωργίου

Υπάλληλος ΓΓΔΒΜ&ΝΓ

15:00-19:00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6 ΛΕΣΒΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Πιττακού 44

(2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης),

ΤΚ 81100, Μυτιλήνη

22510-37401

6932-873200

Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
7 ΧΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΧΙΟΥ Ρίτσου 11-13,

(2ο Λύκειο Χίου),

82100, Χίος

22710-81860

6945-423100

Αργύρης Τσέος, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
8 ΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 11, (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ)

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, 83100

22730-24830 6976-718434 Ιωσήφ Τερζής, Υποδιευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9 ΑΙΤΩΛΟ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δεληγιώργη 27,

30100, Αγρίνιο

26410-56100

26410-56801

6979-377607

Νικόλαος Νάσιος, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
10 ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, Ζαβλάνι Πάτρας,

ΤΚ 26441

2610-462086

6936-548622

Ευφροσύνη Κωσταρά Διευθύντρια ΣΔΕ 16:30-20:00
11 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-Κεντρική πλατεία Ανδραβίδας 6974-463351 Αγγελική Βαρβαρέσου, εκπαιδευτικός 09:00-13:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κ. Καραμανλή 56,

1o Λύκειο Φλώρινας, 53100, Φλώρινα

23850-4858

23850-44859

6972-253462

Αθηνά Γαρδάνη Διευθύντρια ΣΔΕ 16:30-20:00
13 ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αγ. Παρασκευής 7 & Καπετανάκη Ηλία (πρώην κτήριο Τ.ΥΔ.Κ.) 50100, Κοζάνη 24610-41077 Γεώργιος Ματιάκος

6978098114

16:30-20:00
ΗΠΕΙΡΟΥ 14 ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Περιφερειακή Οδός Άρτας (έναντι Δημαρχείου),

Άρτα, 47100

6973-813158 Νικόλαος Γιαμούρης,

Σύμβουλος σταδιοδρομίας

ΣΔΕ Άρτας

16:30-20:00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15 ΛΑΡΙΣΑΣ 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ιουστινιανού & Κομνηνών, (5ο Λύκειο Λάρισας),

41223, Λάρισα

2410-670950

6976-689871

Μαργαρίτης Ντούμος,

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00
16 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Αναπαύσεως & Χείρωνος (Συγκρότημα Μουρτζούκου),

Βόλος, ΤΚ 38001

24210-48762

6937-204878

Γεώργιος Σκίτσος Υποδιευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 17 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πρώην Ξενοδοχείο «Ξενία», Α’ Όροφος ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6980-423548 Φίλιππος Ξένος,

Υπ. Εκπαίδευσης Προγράμματος «Οδυσσέας»

11:00-15:00
18 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7η πάροδος Δονάτου Δημουλίτσα 7,

49100, Κέρκυρα

26610-44997

69480-45368

Δημήτριος Ρίγγας Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Στρ. Στρεμπενιώτη

(1ο & 3ο Γυμνάσιο),

56760, Νεάπολη Θεσσαλονίκης

2310-672715

6977-221282

Μαρία Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια ΣΔΕ 16:30-20:00
20 ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μητροπόλεως 2,

(4ο Ενιαίο Λύκειο Κατερίνης),

60100, Κατερίνη

23510-22744

6974-153811

Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
ΚΡΗΤΗΣ 21 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Μάχης Κρήτης (4ο Γυμνάσιο Μυσίρια) Ρέθυμνο, ΤΚ 74100 28310-35519

6947-273256

Μαρία Αλεξανδρίδου-Μερζιώτη,

Διευθύντρια ΣΔΕ

16:30-20:00
22 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Βαϊνιά Ιεράπετρας,

ΤΚ 72200

28420-89736

6974-027265

Χριστόφορος Σφακιανάκης, Υποδιευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 23 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Μιχαήλ Πετρίδη 29,

ΤΚ 84100, Ρόδος

22410-23585

22410-23615

6993-682345

Ιωάννης Σάββας, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
24 ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, Ζηπάρι, 85300, Κως 22423-60009

6974-990415

Διονυσία Κασιώτη, δημοτική υπάλληλος 09:00-13:00
25 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Δήμος Καρπάθου, Πηγάδια, 85700, Κάρπαθος 22453-60141

6949-506628

Φωτεινή Χαλκιά

δημοτικός υπάλληλος

10:00-14:00
26 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου,

84100, Σύρος

22810–87660

6975-605436

Γεώργιος Στεφάνου Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
27 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου,

84500, Άνδρος

6989-343633 Ανδριάνα Κορκοδείλου, δημοτική υπάλληλος 09:00-15:00
28 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΚΕΠ Κέας, Ιουλίδα Κέας, 84002 Κέα 22880-21150

6974-362149

Νίκος Παούρης, υπάλληλος ΚΕΠ 10:00-14:00
29 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ Γυμνάσιο Φηρών, 84700, Θήρα 6977475447 Ανθή Πατραμάνη, εκπαιδευτικός 17:00-19:00
ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΥ 30 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Παραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου (κτίριο 1ου Γυμνασίου), Ναύπλιο, 21100 27520-99484

6936-618258

Γεώργιος Κόνδης, Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
31 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τέρμα Τεγέας (Συγκρότημα Τεχνικών Σχολείων),

Τρίπολη, 22100

2710-222757

2710-222537

6947-079059

Γεώργιος Κοκκίνης Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
32 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ

Οδός Κορίνθου – Πατρών, ΤΚ 20011, Σχολικό Συγκρότημα Λεχαίου Ν. Κορινθίας 27410-86880

6978-444258

Δημήτριος Σωτήρχος Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
33 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Λεωφ. Αθηνών 170,

(6ο Ενιαίο Λύκειο), Καλαμάτα, ΤΚ 24100

27210-80425

6976-501170

Γεωργία Γάλλου, Διευθύντρια Σ.Δ.Ε. 16:30-20:00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 34 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Mινύου 3, (Πρώην Κτίρια Οργανισμού Κωπαΐδας),

32200, Ορχομενός

22610-25481

6972-290333

Κώστας Σταράς

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00
35 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Μονής Ερίων-Πειραϊκή Πατραϊκή

34100, Χαλκίδα

6946-685723 Αικατερίνη Τουλούμη, εκπαιδευτικός 18:00-21:00
36 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Λεωφ. Καλυβίων 154, Καλύβια Λαμίας,

ΤΚ 35100

22310-66028

6972-324619

Χρήστος Παγορόπουλος Διευθυντής ΣΔΕ 16:30-20:00
37 ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ι. Γιδογιάννου 16, Άμφισσα, ΤΚ 33100 22650-79298

6932-344772

Αδαμάντιος Καλέντζης

Διευθυντής ΣΔΕ

16:30-20:00

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.