Θέμα: «Στην πρόσληψη 13 ατόμων προχωρά ο Δήμος Καρπάθου»

Από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε Ανακοίνωση  για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικά 13 ατόμων. Αναλυτικότερα:

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΥΕ Εργατών (-τριών) καθαριότητας 8 μήνες 9
102 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων     (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1
103 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1
104 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΥΕ Εργατών ύδρευσης – αποχέτευσης 8 μήνες 1
105 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΔΕ Τεχνιτών υδραυλικών 8 μήνες 1

Ολόκληρη την προκήρυξη μπορείτε να την βρείτε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΠΗΩΕ0-ΥΓ5.

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων είναι  στις  02/06/2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου  και στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Μανώλη Αλεξιάδη (τηλ. 22453-60127).

                                                     Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Leave a Reply

Your email address will not be published.