ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ,

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ, ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………………………………………….. 3

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ …………………………………………………………………………………………. 3

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ………………………………………………………………. 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:……………………………………………………………………………….. 5

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  …………………………………………………………………………………… 5

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ………………………………………………………………………………………………….. 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ……………………………………………………………………………. 6

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ…………………………………………………………………………………………………… 6

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:……………………………………………………………. 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ……………………………………………………………………….. 6

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιμορφωτικά Προγράμματα προκηρύσσει το Εξάμηνο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση ηγετών για τη στελέχωση εθνικών και διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή οργανισμών παροχής ανθρωπιστικής- ψυχολογικής βοήθειας, με έμφαση στις μεταναστευτικές ροές, στη φτώχεια, στη διαχείριση κρίσεων και στα περιβαλλοντικά ζητήματα» (60 ωρών).

Η στελέχωση και πολύ περισσότερο η άσκηση ηγεσίας σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι απόφαση ζωής, που δεν καρποφορεί, εάν δεν συνεπικουρείται από τη γνώση και την κατάρτιση σε δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα της αρωγής και της παρέμβασης. Τα κίνητρα τις περισσότερες φορές δεν αρκούν, εάν ο υποψήφιος ηγέτης, αρχηγός ομάδας ή στέλεχος δεν εκπαιδευθεί σε ένα πλήθος διαφορετικών γνωστικών πεδίων, που εμπεριέχουν διαχείριση κρίσεων, άμεση ψυχολογική βοήθεια, διοικητικές και πρακτικές αποφάσεις, επείγουσα αποκατάσταση , διαχείριση τραύματος και καταστροφών, οικονομική υποστήριξη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων χωρίς επαρκείς πόρους. Επειδή τα κράτη πρόνοιας αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες κοινωνικές μεταβολές, το βάρος θα πέσει στην ιδιωτική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, ενώ προβλέπονται διεθνείς χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη τέτοιων οργανώσεων και οργανισμών. Ήδη οι προκηρύξεις εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη αυξάνονται αλματωδώς

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

Σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, αντιμετώπισης κρίσεων κλπ

Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και τους ενδιαφέρει να ταξιδεύουν για ανθρωπιστικούς λόγους

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

  • απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • απόφοιτοι Λυκείου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Γενική Εκπαίδευση (Διάρκεια 2 μήνες)

Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης και διαχείριση πόρων

Αρχές διοίκησης οργανισμών

Επηρεάζοντας την κοινή γνώμη, τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα

Δυναμική της ομάδας

Ο ηγετικός ρόλος

Διαχείριση κρίσεων

Εκπαίδευση στη λήψη αποφάσεων

Διαχείριση πολιτισμικής και φυλετικής ετερότητας

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Ειδικότερα η εκπαίδευση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Διεθνείς οργανισμοί, μκο, αμνηστία

Συνεργασία με τα ΜΜΕ

Σύνταξη Δελτίων Τύπου, ενημερωτικού υλικού (άρθρα, blog, επιστολές) και προώθησης στα ΜΜΕ και αρμόδιους αποδέκτες

Ψηφιακές εκστρατείες ενημέρωσης

Συνεντεύξεις τύπου – επισκόπηση και αρχειοθέτηση δημοσιεύσεων

Κινητοποίηση τοπικών κοινωνιών

Β. Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διάρκεια 1 μήνας)

Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Νομικό, Κοινωνιολογικό και Πολιτικό πλαίσιο

Δικαίωμα στην Εκπαίδευση
Δικαίωμα στην Υγεία
Δικαιώματα ευάλωτων ομάδων
Δικαιώματα του Παιδιού

Δικαιώματα γυναικών

Δικαιώματα πληθυσμιακών και κοινωνικών μειονοτήτων
Διεθνείς  και εθνικές νομοθεσίες

Διεθνής συνεργασία

Γ. Διαχείριση  φτώχειας (Διάρκεια 1 μήνας)

Η φτώχεια στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και πολιτικές

Παγκόσμια φτώχεια και οικονομική ανισότητα

Διαστάσεις της φτώχειας και της ανισότητας στην Ελλάδα

Φτώχεια και κοινωνική προστασία

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Δ. Μεταναστευτικές ροές- Πρόσφυγες (Διάρκεια 1 μήνας)

Διασάφηση όρων από τη νομική και κοινωνιολογική σκοπιά

Το μεταναστευτικό φαινόμενο και οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα

Μεταναστευτικά δίκτυα. Ενσωμάτωση ή αποκλεισμός;

Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση

Προβλήματα μεταναστών: Στερεότυπες Αντιλήψεις

Μετανάστευση ανηλίκων

Ευρωπαϊκές πολιτικές

Ανοικτές  Δομές Φιλοξενίας -Ευρωπαϊκά Κέντρα Υποδοχής -Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής Υπηρεσίες Εξέτασης Αιτήσεων Ασύλου – Διοικητική κράτηση αλλοδαπών και εναλλακτικά μέτρα

Ε. Διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων (Διάρκεια 1 μήνας)

Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Περιβαλλοντική νομοθεσία

Περιβαλλοντική και κοινωνική – τοπική ανάπτυξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξάμηνη

ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Αναλυτικά:

Οι διαδικτυακές διδασκαλίες θα γίνονται κάθε Σάββατο ή Κυριακή και η παρακολούθησή τους είναι προαιρετική.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το κόστος φοίτησης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις (167 ευρώ/ δόση) .Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή). Όσοι εκπαιδευόμενοι είναι άνεργοι ή φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 10% με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας (θεωρημένης)  ή φοιτητικού πάσου αντίστοιχα (150 ευρώ η πρώτη δόση)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ

Οι εγγραφές ξεκινούν με τη δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης και διαρκούν μέχρι 22 Ιανουαρίου 2016. Η έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που θα αποσταλεί στους σπουδαστές, θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2016

Επειδή πρόκειται για πρόγραμμα υψηλής ζήτησης θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τη φόρμα εγγραφής και να την αποστείλουν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: socm14013@soc.aegean.gr μαζί με το απόκομμα πληρωμής της πρώτης δόσης στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Alpha Bank, Αριθμός λογαριασμού: 601-00200-1000326, IBAN: GR680 1406010601002001000326 SWIFT CODE – CRBAGRAA Κάτοχος λογ/σμού: UNIVERSITY OF THE AEGEAN RESEARCH UNIT Ταχυδρομική διεύθυνση υποκαταστήματος: 15 AKTI KOUNTOURIOTOY STR)

*Καμία αίτηση δεν εξετάζεται εάν δεν συνοδεύεται από το απόκομμα κατάθεσης και την αιτιολογία κατάθεσης. Στην αιτιολογία  κατάθεσης παρακαλείσθε να αναγράφετε  το «ονοματεπώνυμό σας» και «πρώτη δόση προγράμματος». 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

https://drive.google.com/drive/folders/0B8JqrtGNH8BOWXdFWGl3Szd6Tjg

Η αίτηση αποστέλλεται πλήρως συμπληρωμένη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διοικητική υπεύθυνη του προγράμματος ( Πρασσά Ελένη  socm14013@soc.aegean.gr) μαζί με την απόδειξη κατάθεσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης Προγράμματος

Πρασσά Ελένη

e-mail: e.prassa92@gmail.com / socm14013@soc.aegean.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6940911716

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Προγράμματος

Πρασσά Τερέζα

e-mail: teriprassa@outlook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.