ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ − EXECUTIVE MBA

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA (ΦΕΚ 2126. τ. Β΄/02.10.15) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις: Ελεγκτική − Εταιρική Διακυβέρνηση, Διοικητική Επιστήμη, Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA  γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι  και διπλωματούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΑΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τη 10 Ιανουαρίου 2016. (Τα μαθήματα ξεκινούν τον Φεβρουάριο).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://mba.aegean.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καμπούρη Ηλία, τηλ. 2271 0 35120, και στην κ. Βασιλείου Βάσω, τηλ. 2271 0 35122,  e-mail: mba@aegean.gr και στην ιστοσελίδα μας: http://mba.aegean.gr,

https://www.facebook.com/MBA.Aegean

 

Σάμιτας Αριστείδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δ/ντης ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

για Στελέχη − Executive MBA

Leave a Reply

Your email address will not be published.