Δίμηνες συμβάσεις για (6) εργάτες ΥΕ γενικών καθηκόντων ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει από αύριο 03/03 έως και 18/03/2016. Συγκεκριμένα:

    Την πρόσληψη έξι (6) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με δύο (2) μηνών σύμβαση.
ΔιάστημαΔύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Προσόντα προβλεπόμενα από ειδικές διατάξεις 

Δεν απαιτούνται (Ν.2527/1997 άρθρ. 5 παρ. 2)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται.1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη για κακούργημα κλπ, υποδικία, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, δικαστική συμπαράσταση).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και ημερομηνία αρχικής ασφάλισης.

6. ΑΜΚΑ

7. ΑΦΜ

8. Φωτοτυπία της Α΄ σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο   έτος της ηλικίας τους.

Τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρωτοκολλημένη, πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από την 03-03-2016 έως και την 18-03-2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2245360127 κο Αλεξιάδη Εμμανουήλ.

 

 Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.