Στη διαβούλευση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση Βολονάκη και Παπαγεωργίου

Στη διαβούλευση της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

Συγκεκριμένα, στη διαβούλευση που λαμβάνει χώρα σήμερα και αύριο, μετείχαν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα κ.α., εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων (δικηγορικοί σύλλογοι, ιατρικοί σύλλογοι, τεχνικό επιμελητήριο, πανεπιστήμιο κ.α.), καθώς εκπρόσωποι τυπικών η άτυπων συλλογικοτήτων, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.

Από το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, μετείχαν ο γραμματέας Βασίλης Καταβενάκης, ενώ προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος κατέθεσαν οι Κατερίνα Βολονάκη (δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο Δ.Π.Θ.), και Μιχάλης Παπαγεωργίου (δικηγόρος – υπ. Διδάκτωρ Συνταγματικού & Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής Cambridge University – Επιστημονικός Συνεργάτης Wolfson College C.U.).

Η διαβούλευση, θα συνεχιστεί αύριο 11 Μαΐου και ώρες 11:00 με 14:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Πλ. Ελευθερίας 1, Ρόδος).

Οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

της κα Κατερίνας Βολονάκη:

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση που προτείνεται πρέπει να βασιστεί στις ακόλουθες, ενδεικτικά, βασικές αρχές και αλλαγές, όπως:

 • Καθιέρωση ανωτάτου ορίου για τη συνολική θητεία όλων των αιρετών αξιωμάτων και ιδίως:

Ο Πρόεδρος να έχει αυξημένες ρυθμιστικές εξουσίες, όπως αυτές ίσχυαν πριν την Αναθεώρηση του 1986.

Εκλογή βουλευτών μόνο για δύο τετραετίες: η υπέρβαση του ανώτατου ορίου συνολικής βουλευτικής θητείας συνεπάγεται αυτοδίκαια κώλυμα για την υποβολή νέας υποψηφιότητας. Αυτό θα επιτευχθεί με προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 56 του Συντάγματος. Θα προβλεφθούν βέβαια μεταβατικές ρυθμίσεις για τους εν ενεργεία βουλευτές. Κατ αυτόν τον τρόπο θα παρεμποδιστεί η επαγγελματοποίηση των πολιτικών.

 • Κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, περί ποινικής ευθύνης Υπουργών και Υφυπουργών για ποινικά αδικήματα που έχουν τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να λογοδοτούν όπως όλοι οι πολίτες στα κοινά δικαστήρια, χωρίς καμία ανάμιξη της Βουλής. Επίσης, θέσπιση νόμου για τη δέσμευση εξ αρχής των καταθέσεων και όλων των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή τους όσων Υπουργών ή Υφυπουργών διωχθούν ποινικά και εφόσον καταδικαστούν να δημεύονται, κατά το μέρος που δεν δικαιολογείται η απόκτηση τους.
 • Τροποποίηση του νόμου 3126/2003, όπως ισχύει σήμερα, «Περί ποινικής ευθύνης Υπουργών».

Ενδεικτικά, το άρθρο 3, παρ. 1 του νόμου τροποποιείται ως εξής: «Οι αξιόποινες πράξεις του άρθρου 1, παρ. 1 του παρόντος νόμου που αφορούν πλημμελήματα και κακουργήματα, οι οποίες τελέσθηκαν μεν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του Υπουργού, αλλά δεν σχετίζονται άμεσα με αυτά και αφορούν αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, παραγράφονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην διάταξη του άρθρου 111 ΠΚ. Η έναρξη του χρόνου της παραγραφής υπολογίζεται από την επομένη της λήξης της Υπουργικής θητείας. Το διάστημα που ο διαπράξας το αδίκημα Υπουργός ασκεί υπουργικά καθήκοντα, τόσον κατά την βουλευτική περίοδο που τέλεσε την πράξη, όσον και σε οποιαδήποτε επόμενη, είτε συνεχώς, είτε κατά διαστήματα, δεν προσμετράται στο χρόνο παραγραφής η οποία και αναστέλλεται αντίστοιχα».

 • Τροποποίηση των άρθρων 35, παρ. 3 και 44, παρ. 2 του Συντάγματος, όσον αφορά στις διαδικαστικές προϋποθέσεις για την προκήρυξη δημοψηφίσματος, ώστε ο θεσμός αυτός να αποτελέσει όργανο ελέγχου της κρατικής εξουσίας από το εκλογικό σώμα. Ειδικότερα εξειδικεύονται οι τροποποιήσεις αυτές ως εξής:

Οι αποφάσεις μείζονος σημασίας πρέπει να λαμβάνονται από τους ίδιους τους πολίτες άμεσα και όχι με την ισχύ της αντιπροσωπευτικότητας. Μολονότι για την ολόπλευρη και πλήρη καθιέρωση του θεσμού του δημοψηφίσματος απαιτείται συντακτική συνέλευση και όχι απλώς αναθεωρητική, στο πλαίσιο αναθεωρήσεως του συντάγματος είναι δυνατή η διεύρυνση του θεσμού. Η διεξαγωγή δημοψηφίσματος επιβάλλεται, ώστε οι πολίτες να έχουν την ευθύνη των μεγάλων επιλογών που αφορούν στο μέλλον τους, αλλά και το μέλλον της χώρας μας.

Ειδικότερα τα θέματα για τα οποία απαιτείται η διενέργεια δημοψηφίσματος είναι ενδεικτικά όσα αφορούν: α) στη μορφή του πολιτεύματος, β) στη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς ή αποχώρηση απ’ αυτούς, γ) στις διεθνείς συμβάσεις με βάση τις οποίες η χώρα δεσμεύεται νομικά, οικονομικά, εθνικά, πολιτιστικά, εκχωρώντας μέρος της εθνικής της κυριαρχίας ή του εθνικού της πλούτου και της ασυλίας επί των περιουσιακών της στοιχείων και δικαιωμάτων, δ) στις διεθνείς συνεργασίες με χώρες για στρατιωτικής και οικονομικής φύσεως ζητήματα που θα καθορίζουν το μέλλον της χώρας μας, και ε) για κάθε άλλο ουσιαστικό ζήτημα της γενικής κυβέρνησης.

Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία είναι να το ζητήσει τουλάχιστον το 5% των εχόντων δικαίωμα ψήφου Ελλήνων πολιτών, με αίτησή τους στην οποία θα ορίζεται το θέμα και ο τρόπος υποβολής του στο εκλογικό σώμα. Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τις κατά τόπους περιφέρειες που είναι αρμόδιες για τη συγκέντρωση των αιτημάτων και τη διαβίβαση στην προεδρεία της δημοκρατίας.

 • Η διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 90, παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι προαγωγές στις θέσεις της ηγεσίας της Δικαιοσύνης αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και να καθιερωθεί ότι οι προαγωγές αυτές θα γίνονται από τις Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών τους.
 • Η τροποποίηση του άρθρου 89, παρ. 1 του Συντάγματος, ώστε να απαγορευθεί στους δικαστικούς λειτουργούς η παροχή αμειβόμενης υπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, για τρία τουλάχιστον έτη μετά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία. Συναφώς πρέπει να τροποποιηθούν και τα άρθρα 56, παρ. 1 και 89, παρ. 4 του Συντάγματος και να απαγορευθεί να ανακηρύσσονται υποψήφιοι ή να εκλέγονται βουλευτές ή να γίνονται μέλη Κυβέρνησης οι δικαστικοί λειτουργοί επί τρία τουλάχιστον έτη μετά την έξοδο τους από την Υπηρεσία. Ενισχύεται ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Η Αναθεώρηση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος που ρυθμίζει την έκδοση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Ειδικότερα οι τροποποιήσεις αυτές εξειδικεύονται ως εξής:

Πρέπει να μειωθούν οι προθεσμίες που ορίζονται για την κύρωση από την Βουλή των ΠΝΠ και συγκεκριμένα:

Η οριζόμενη προθεσμία αντί των 40 ημερών να μειωθεί σε 15 ημέρες.

Η προθεσμία επίσης που ορίζει ότι, αν οι ΠΝΠ δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από τη Βουλή, παύουν να ισχύουν σε 3 μήνες από την υποβολή τους, πρέπει να συντομευθούν σε ένα (1) μήνα, αφού το έκτακτο γεγονός δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και εάν έχει τούτο να κρίνεται με συμπληρωματική πράξη με τις ίδιες πάντοτε προϋποθέσεις για την έκδοσή της.

Καθιέρωση σταθερού εκλογικού συστήματος.

 1. Καθιέρωση σταθερού φορολογικού συστήματος.
 2. Θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητάς των ΜΜΕ.
 3. Θέσπιση ρητής πρόβλεψης για την προστασία της εθνικής ταυτότητας και της ελληνικής γλώσσας.
 4. Θέσπιση πλήρους διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων.
 5. Ανάθεση του ελέγχου του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων σε ειδικό σώμα, αποτελούμενο αποκλειστικά από ανώτατους λειτουργούς των τριών Ανώτατων Δικαστηρίων της Χώρας. Ενίσχυση της επιτροπής αυτής με ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και δύο (2) πολίτες (με κλήρωση, κατά τα πρότυπα της κλήρωσης των ενόρκων), ώστε να ελέγχεται ουσιαστικά το «πόθεν έσχες» όλων των πολιτικών προσώπων, των αξιωματούχων του Κράτους και κάθε δημόσιου λειτουργού.
 6. Αναθεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.
 7. Αναθεώρηση του άρθρου 16, για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 8. Θεσμοθέτηση τεσσάρων (4) Μόνιμων Υφυπουργών: Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας, Προϋπολογισμού και Ναυτιλίας.
 9. Αναθεώρηση του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος.
 10. Αποσαφήνιση του όρου «επικρατούσα θρησκεία» προς την κατεύθυνση της έμφασης των αναγνωριζόμενων ήδη διακριτών ρόλων Κράτους Εκκλησίας και του πλήρους σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και ισότητας (άρθρο 3).
 11. Ρητή αναγνώριση και κατοχύρωση του ενεργού ρόλου και της συμμετοχής των ενώσεων πολιτών στην επιδίωξη κοινωνικών σκοπών για την προώθηση του δημόσιου και ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος, με την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 5, προς την κατεύθυνση της έμφασης στον καθοριστικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσω των Ενώσεων Πολιτών, στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι.
 12. Κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 13 περί όρκου
 13. Αναδιαμόρφωση του άρθρου 33 και 59, έτσι ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να ορκίζονται στην τιμή και την υπόληψη τους για το σεβασμό του Συντάγματος και των Νόμων και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
 14. Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και εξασφάλιση της αυτοδιοίκησης και αυτοτέλειάς του  (άρθρο 16)
 15. Δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων με ταυτόχρονη οριοθέτησή τους με μια σειρά αυστηρών εγγυήσεων, αντίστοιχων προς τις εγγυήσεις των δημόσιων ΑΕΙ  (άρθρο 16)
 16.  Δυνατότητα σύστασης ΑΕΙ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από ν.π.δ.δ. και από ιδιώτες που αποβλέπουν να αναπτύξουν κοινωφελή δράση, μετά από κρατική άδεια  (άρθρο 16).
 17. Προσθήκη στο σκοπό της παιδείας η ανθρωπιστική κοινωνική και δημοκρατική συνείδηση (άρθρο 16)
 18. Κατοχύρωση της διασφάλισης από το Κράτος ενός «ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης», δηλαδή ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους πολίτες (άρθρο 21).
 19. Αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την απειλή διάλυσης της Βουλής (άρθρο 32).
 20. Ειδική διαδικασία ελέγχου των κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης και ειδικότεροι όροι ως προς την έκδοση τέτοιων κανονιστικών πράξεων (άρθρο 43).
 21. Ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας- Ενεργοποίηση του θεμελιώδους δημοκρατικού θεσμού, του δημοψηφίσματος (άρθρο 44)
 22. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι το 21ο έτος (άρθρο 55).
 23. Εισαγωγή του θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας (άρθρο 73).
 24. Αρμοδιότητα της Βουλής περί τροποποίησης των επί μέρους προβλέψεων του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστική πολιτική και κοινωνική διαφάνεια (άρθρο 79).
 25. Συμμετοχή της Βουλή στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης (άρθρο 90).
 26. Κατοχύρωση της αρχής της εγγύτητας, ώστε να προσλάβει νέα ποιότητα και λειτουργία στο διοικητικό σύστημα της χώρας (άρθρο 101).
 27. Αναβάθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 102).
 28. Καθιέρωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ως δεύτερου βαθμού (άρθρο 102).
 29. Οικονομική αυτοτέλεια και πόροι των ΟΤΑ για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 102).
 30. Μείωση του αριθμού των Βουλευτών από 300 σε 200

Η περίληψη των προτάσεων για τη ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

του κου Μιχάλη Παπαγεωργίου

1) Ενίσχυση αρμοδιοτήτων Προέδρου της Δημοκρατίας ως πραγματικός ρυθμιστής του πολιτεύματος: -Εκλογή ανά 5 χρόνια άμεσα από το Λαό με απόλυτη πλειοψηφία 50,01 %,με δυνατότητα επανεκλογής μόνο μία φορά, συνεπώς κατάργηση της εκλογής του με πλειοψηφίες από τη Βουλή και κίνδυνου διάλυσής της. Μομφή και αποπομπή του με πρόταση 50 και πλειοψηφία 180 βουλευτών (3/5). -Δικαίωμα Παραπομπής Νόμου ως Αντισυνταγματικού στο υπό ίδρυση Συνταγματικό Δικαστήριο που ο ίδιος θα είναι μέλος ως εκπρόσωπος της δημοκρατικής αρχής. – Δυνατότητα προκήρυξης δημοψηφίσματος χωρίς την έγκριση της Βουλής για Σπουδαίο Εθνικό Θέμα και Κοινωνικό Ζήτημα με μη δεσμευτικό χαρακτήρα για την κυβέρνηση. -Διορισμός Ηγεσίας Δικαστικής Εξουσίας, κατόπιν πρότασης του ίδιου του δικαστικού σώματος των 3 επικρατέστερων.

2) Σύσταση Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αρμοδιότητα :Έλεγχος κατόπιν προσφυγής τουλάχιστον 20 Βουλευτών κυβερνητικών πράξεων που αφορούν το οργανωτικό σύνταγμα και προληπτικό έλεγχος τυπικού νόμου. Σύνθεση 5μελής (ΠτΔ, 2 Καθηγητές Δημοσίου Δικαίου, Σύμβουλος ΣτΕ, Αεροπαγίτης κατόπιν δημόσιας κλήρωσης των Ανωτάτων Δικαστηρίων, ο ΠτΔ για ζήτημα που τον αφορά αναπληρώνεται από τον ΠτΒ).

3)Προκήρυξη Δημοψηφίσματος από τον ίδιο τον Λαό με καταχώρηση υπογραφών που αντιστοιχούν στο 10 % του εκλογικού σώματος, ελεγχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών.

4) Συνταγματική κατοχύρωση απλής αναλογικής σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Υπολογισμός της λευκής ψήφου «με κενές έδρες»

5) 5ετής θητεία Βουλής, Δυνατότητα επανεκλογής βουλευτών μόνο μία φορά

6)Κατάργηση κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων έλεγχος οικονομικής διαχείρισης από το Ε.Σ. ,διαφάνεια και έλέγχος.

7)Απλοποίηση ευθύνης Υπουργών- 20ετής παραγραφή

8)Διαγραφή Βουλευτή από κοινοβουλευτική ομάδα μόνο έπειτα από καταψήφιση του από την πλειοψηφία αυτής

9) Εκλογή του 1/2 των Βουλευτών ως επικρατείας με Λίστα ανά νομό και 1/2 με σταυρόδοσία

10)Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το Δημόσιο συμφέρον νόμος ορίζει Προϋποθέσεις αδειοδότητησης Έδρα, Προσόντα Καθηγητών, Εισακτέους 11)Σχέσεις κράτους-εκκλησίας: Ήδη επαρκώς ρυθμιζόμενες, επικρατούσα θρησκεία με βάση την ιστορική και κοινωνική προσφορά, υποχρεώσεις -δικαιώματα ΝΠΠΔ ως κοινωνικός φορέας προϋφιστάμενος του νεοελληνικού κράτους, αναγνώριση ως Διεθνή Οργανισμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Καθεστώτος Ομοταξίας για τις μεταξύ τους σχέσεις, θρησκευτική ισότητα προς τα «άνω» για όλες τις γνωστές θρησκείες.

11)Περιβάλλον: προσθήκη προστασίας της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με τη δημόσια υγεία, πόσιμου νερού ως δικαίωμα.

12)Αναθεώρηση 110: για τις μη Αναθεωρητέες Διατάξεις, με ειδικό δημοψήφισμα ως προς την πλειοψηφία προκήρυξης(2/3) /συμμετοχής εκλογικού σώματος(60%), χρόνο (2χρόνια διαβούλευσης), για την αλλαγή της μορφής του πολιτεύματος..

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.