ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ &  ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

  «Ο άκουων υμών εμού  ακούει, και ο αθετών υμας εμέ  αθετεί,  ο δε εμέ αθετών   αθετεί τον αποστείλαντά με»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Τον  θεηγόρο  και  ευαγγελιστή Λουκά    τιμά  ήμερα  η  Εκκλησία μας  και μέ ύμνους  και ωδές  πνευματικές, ψάλλει  «τι σε ονομάσω Απόστολε; Ουρανόν; Ότι την δόξαν διηγήσω του Θεού. Αστραπή; Ότι τον κόσμον καταυγάζεις φωτισμώ. Νεφέλη, επομβρούσα, θεία  νάματα, κρατήρα, της σοφίας ενθεώτατον, οίνον ημίν αναβρύοντα, τον τας καρδίας  ευφραίνοντα. Ικέτευε, του σωθήναι  τας  ψυχάς  ημών».

Αυτός ο θεόπτης λειτουργός  των  θείων μυστηρίων, ο ιατρός των  ψυχών και των  σωμάτων, ο  ακριβής  του Παύλου συνεργάτης  και  συνέκδημος, και τις  πράξεις  των  αποστόλων  διηγούμενος  και στης  πίστεως το  άγιο  ευαγγέλιο του  καταγράφει τους αψευδείς λόγους  του ενανθρωπήσαντος  δια  την του κόσμου σωτηρία, λέγοντος. στους μαθητές Του:

 «Οποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα, όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα, και όποιος απορρίπτει  εμένα, απορρίπτει  αυτόν πού  με  έστειλε».

Με αυτά τα θεία λόγια ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θέλει να διδάξει στους  ανθρώπους της κάθε  εποχής την δύναμη πού έχει ο λόγος του Θεοῦ Πατρός, το άγιο Ευαγγέλιο, το κήρυγμα στην ψυχή τους.

Και ο λόγος του Θεού, το θείο κήρυγμα, το οποίο πρώτος  στον κόσμο δίδαξε  εν λόγοις  και έργοις ο Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός και έκτοτε  κηρύττει  η Εκκλησία, έχει την μεγάλη δύναμη να παράγει μεγάλους και  εύχυμους καρπούς της αρετής και της αληθείας.

Απαραίτητη, όμως, είναι η καλή διάθεση του ανθρώπου, του ανθρώπου να δεχθεί, αλλά και να ακούσει μετά προσοχής τον θείο λόγο, και τότε ο λόγος του Θεού καρποφορεί και αυξάνει στην ψυχή του καλού και αγαθού ανθρώπου, ενώ απεναντίας, στον αδιάφορο άνθρωπο παρουσιάζεται  το θλιβερό κατάντημα  της ξηρασίας και τέλος της πλήρους  ακαρπίας.

Ο λόγος του Θεού, η αλήθεια του ευαγγελίου έχει την δύναμη να φέρει μεγάλα αποτελέσματα και να  διαμορφώνει  αγνές και καθαρές ψυχές, όταν πέσει, βλαστήσει και καρποφορήσει σε ψυχή που έχει  καλή προαίρεση, σε ψυχή καλλιεργημένη, και φωτισμένη με το θείο φώς.

Ο θείος λόγος, που ο σοφός Σολομών τον παρομοιάζει με παντοδύναμο πολεμιστή που πηδά στο μέσο της γης, ο δε Απόστολος Παύλος τον παρομοιάζει με δίκοπο μαχαίρι, έχει την δύναμη να μεταβάλλει  και να δημιουργεί  τις ανθρώπινες ψυχές καθαρές, αγνές ξένες και  μακριά  από την  αμαρτία, που  γεννά  τον  θάνατον τον πνευματικό, πού  είναι χωρισμός  του  ανθρώπου από τον  Θεό.

Με το θείο κήρυγμα ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τον σκοτισμό και την πλάνη της αμαρτίας και οδηγείται πλησίον του Θεού Πατρός, και γίνεται εργάτης των εντολών Του. Ενδυναμώνεται  στον αγώνα κατά της αμαρτίας και των παθών του , και του παρέχει την γαλήνη στη συνείδηση  να ειρηνεύει και τον χαροποιείται.

Να γιατί ο  Κύριος, ο οποίος ήλθε  δια του λόγου του να καλέσει τον άνθρωπο σε μετάνοια και επιστροφή στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα Του, διαβεβαιώνει ότι οι λόγοι Του είναι πνεύμα και ζωή, φώς και αλήθεια: «τα ρήματα ά εγώ λαλώ υμίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν»,  και,  «ο λόγος ο εμός αλήθεια εστίν».

Και δια τούτο ο θείος λόγος, το κήρυγμα του ευαγγελίου από της επί γης παρουσίας του Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, μέχρι και σήμερα, κατέκτησε, μόρφωσε, γαλούχησε, αναρίθμητες ψυχές και καρδιές, παρουσίασε θαύματα αληθινά έδωκε στον κόσμο νέα ζωή, και αναγέννησε πνευματικά τους πιστεύοντας «εις Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα», «Τριάδα Ομοούσιον και αχώριστον».

Ο Απόστολος Πέτρος, στην πρώτη Επιστολή του, θέλοντας να τονίσει ότι ο λόγος του Κυρίου μένει αιωνίως, λέγει: «αδελφοί μου, τώρα που έχετε καθαρίσει τις ψυχές σας δια της υπακοής στην αλήθεια, δια του Πνεύματος προς μία ειλικρινή αγάπη προς τους αδελφούς, αγαπάτε ο ένας τον άλλο με όλη σας την καρδιά, αφού αναγεννηθήκατε, όχι από σπόρο φθαρτό αλλά άφθαρτο, δια του λόγου του Θεού, που είναι ζωντανός και αιώνιος, τούτο δε εστί  το ρήμα το ευαγγελισθέν  εις υμάς».

 Αν και εμπερικλείει ο θείος λόγος τόσες αλήθειες, μετά λύπης Του, παρατηρεί ο Κύριος στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, ότι δεν φέρει πάντοτε τους θαυμάσιους καρπούς του. Ο λόγος του Θεού, χθές και σήμερα ο αυτός και στους αιώνες, πάντοτε δεν αναγεννά και δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην κατά Χριστό  ζωή.

Και γεννάται το ερώτημα ,ποία είναι τα αίτια εκείνα της ακαρπίας του λόγου του Κυρίου; Ποία είναι τα αίτια εκείνα που ο λόγος του Κυρίου δεν εισέρχεται ως δρόσος Αερμών να δροσίσει, να φωτίσει, να στηρίξει και να ενδυναμώσει στην πίστη του Ναζωραίου Χριστού τον αδιάφορο άνθρωπο; Δυστυχώς οι του βίου ηδονές την  σημερινή εποχή προκαλούν και  προσκαλούν τον  ανόητο  και  βραδύ   στην καρδιά άνθρωπο να αναλογιστεί ότι  είναι εικόνα  του Θεού του  Ζώντος.

Η αδιαφορία  του ανθρώπου να ακούσει τον λόγο του Κυρίου  σκληραίνει την καρδιά του και τον  οδηγεί στα οψώνια της  αμαρτίας με όλες τις προεκτάσεις ,που δυστυχώς  εμφανίζονται στις  ημέρες  μας, αθεϊα, απιστία, ψεύδος, απάτη, δολιότητα,κακία, μολυσμός της καρδιάς με  φαύλες  και πονηρές  επιθυμίες, βρασμός  της  ψυχής ,θυμός και πράξεις  μέχρι  και  εγκλήματος Δι όλα  αυτά  και πολλά άλλα   «έρχεται  η οργή του  Θεού  επί τους υιούς  της  απειθείς»

Εάν, όμως, ο άνθρωπος ακούσει τον θείο λόγο τότε μέσα του γίνεται πλήρης ανατροπή της αμαρτωλής ζωής του και αρχίζει νέα ζωή, σύμφωνα με την αλήθεια, τις εντολές του Θεού και την χριστιανική ζωή. ‘Οποιος ακούει   την  φωνή  του  Θεού και τηρεί τις  εντολές  Του και ο  Θεός  τον  αγαπάει  γιατί  « ο  Θεός  αγαπή  εστί και ο μένων εν τη αγάπη,εν τω Θεώ  μένει και εν  αυτώ ο  Θεός»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ας ανοίξουμε, λοιπόν, και εμείς τα αυτιά μας στην ακρόαση  του λόγου  του Θεού, όπως τα άνοιξε και ο σήμερα εορταζόμενος υπό της Εκκλησίας μας ο  ευαγγελιστής και θεοφόρος  Λουκάς  ο  ιατρός, και της οικουμένης το αγλάϊσμα.  Το άγιο ευαγγέλιο, τα  θεία  και  σωτήρια  νάματα  που κατέγραψε ο   του   Χριστού ευαγγελιστής  ,ο   θεηγόρος   Λουκάς και ιατρός  ψυχών και  σωμάτων, είναι  η  θεμελιώδης  αλήθεια. Το Αγιο  ευαγγέλιο  δεν  είναι καρπός ανθρωπίνης   σοφίας, όπως   δυστυχώς λέγεται από τους  δήθεν   σοφούς της  εποχής  μας , ώστε να  υπάρχει  το  ενδεχόμενο της  πλάνης και της  αθεϊας.

Το άγιο  ευαγγέλιο  το παρέδωσε ο ίδιος στους  απόστολους και δι  αυτών  στην εκκλησία. Είναι λοιπόν  η καθαρωτέρη   πηγή  της  αληθείας, είναι  ο  γνησιότερος ερμηνευτής   του  θελήματος του  Θεού  Πατρός.

«Μακάριοι», λοιπόν «Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες  αυτόν», μας λέγει Κύριος, ο Θεός ημών, ο Παντοκράτωρ. ΑΜΗΝ

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.