Απάντηση στους ισχυρισμούς του Δημάρχου Ρόδου,

σχετικά με την έγκριση δημοπράτησης του έργου της προστασίας και ανάδειξης του Πάρκου «Ροδίνι»

Επειδή αποτελεί συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα η “αποφυγή” εκ μέρους των φορέων υλοποίησης έργων, της αναφοράς στην πηγή χρηματοδότησης των έργων αυτών  και με αφορμή την ανάρτηση του Δημάρχου Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκου, σε προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σχετικά με την έγκριση από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της Διακήρυξης του Υποέργου 1 «Προστασία και Ανάδειξη Πάρκου Ροδίνι», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007829, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οφείλει να επισημάνει τα εξής:

 1. Ως προς την αναφορά του Δημάρχου Ρόδου ότι «οι υπηρεσίες του Δήμου “ανακάλυψαν” το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάδειξης περιοχών φυσικού κάλλους»:

Κανένα πρόγραμμα δεν “ανακάλυψαν” οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. Πρόκειται για Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» της Περιφέρειας, με τίτλο «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και ευθύς αμέσως μόλις υπεγράφη η σχετική πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου εστάλη στον Δήμο Ρόδου (η πρόσκληση επισυνάπτεται, καθώς και το αποδεικτικό αποστολής αυτής ).

 1. Ως προς την αναφορά του Δημάρχου Ρόδου ότι «η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας «έκοψε» την χρηματοδότηση του έργου, στο τμήμα που αφορούσε την αποκατάσταση του δρόμου από το Ροδίνι προς τα πευκάκια και τους τάφους των Πτολεμαίων»:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) έχει υποχρέωση να τηρεί τον οδηγό εφαρμογής και το ακριβές περιεχόμενο κάθε Μέτρου που προκηρύσσει και ως προς αυτήν την υποχρέωσή της ελέγχεται μεθοδικά και λεπτομερώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η επιλογή εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, της κατάθεσης στο συγκεκριμένο Μέτρο «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς» πρότασης που αφορά οδικό δίκτυο, αποκαλύπτει ότι οι συντάκτες της πρότασης από πλευράς Δήμου Ρόδου δεν κατανόησαν το Μέτρο, ούτε το περιεχόμενό του, και κατέθεσαν σε αυτό έργο που αφορά οδικό δίκτυο.

Θυμίζουμε σε όλους, είτε ενοχλούνται, είτε όχι, είτε το αναγνωρίζουν είτε όχι, είτε τους ενδιαφέρει είτε όχι, ότι κύρια δέσμευση – εκτός από ηθική και νομική –  και υποχρέωση όσων είναι είτε χειριστές είτε αποδέκτες ευρωπαϊκών πόρων, είναι να αναφέρουν και να μνημονεύουν την πηγή χρηματοδότησης, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης και σε οποιαδήποτε δημοσιότητα που αφορά έργα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκούς πόρους.

Είναι δε ευθύνη και υποχρέωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) κάθε Περιφέρειας και  Περιφερειάρχη να ελέγχουν την τήρηση αυτής της δέσμευσης.

Είναι ευθύνη και  υποχρέωση για την οποία ελέγχονται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ), όσο και ο Περιφερειάρχης, ως επικεφαλής αυτής.

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σάκη Καράγιωργα 22

Ερμούπολη, 84100
Πληροφορίες: Λεωνίδας Βέλλιος
Τηλ.: 2281360822, 2281360800
Fax: 2281360860
Email: lvellios@mou.gr

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

 

 

 

Ερμούπολη, 28.08.2017

Α.Π.: 2516

Προς:

Δήμο Ρόδου
– Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου,
κ. Φ. Χατζηδιάκου
– Υπεύθυνου Πράξης, κ. Κ. Παρσωτάκη

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Προστασία και ανάδειξη πάρκου «Ροδίνι»» με Κωδικό ΟΠΣ 5007829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) και ειδικότερα το άρθρο 9,
  2. Την με αριθμό C (2014)10179/18.12.2014 Απόφαση, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»,
  3. Την με αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση, με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου,
  4. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
  5. Την από 21.10.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση,
  6. Την με αρ. πρωτ. 236/31.01.2017 (Κωδ. ΟΠΣ 2017, ΝΑΙΓ44) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο»,
  7. Την με αρ. πρωτ. 2/31015/28.04.2017 (ΕΥΔ 1206/28.04.2017) αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «Δήμος Ρόδου» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»,
  8. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ,
  9. Την με αρ. πρωτ. 2176/24.08.2017 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου.

Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης «Προστασία και ανάδειξη πάρκου «Ροδίνι»» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο».

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ): 5007829
2.Δικαιούχος:ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
3.Κωδικός Δικαιούχου:40110100
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

 Η παρούσα πράξη αφορά στην αποκατάσταση, προστασία  και ανάδειξη του πάρκου «ΡΟΔΙΝΙ». Σύμφωνα με την αρ. 23839 /ΦΕΚ 323Β/13-5-1969, απόφαση του υπουργού Προεδρίας «κηρύχθηκε ως χώρος χρήζων ειδικής προστασίας, καθόσον αποτελεί από αισθητικής και ιστορικής απόψεως τοπίον ιδιαιτέρας σημασίας». Η ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του πάρκου «ΡΟΔΙΝΙ» αποτελούσε στην αρχαιότητα τμήμα της ροδιακής νεκρόπολης, αλλά ταυτόχρονα λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ήταν χώρος περιπάτου και αναψυχής, λειτουργία η οποία έχει διατηρηθεί έως σήμερα. Με περιορισμένες και  ήπιες παρεμβάσεις θα διατηρηθεί και θα αξιοποιηθεί ο χαρακτήρας του πάρκου. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:
– Διαμόρφωση μονοπατιών πρόσβασης και περιπάτου.
– Καθαρισμός μονοπατιών από τα υλικά των κατολισθήσεων και προσχώσεων και  διαμόρφωση της  επιφάνειά τους, όπου απαιτείται.
– Στις άκρες των νέων μονοπατιών κατασκευή ή στην πλευρά των επιχωμάτων σενάζ εγκιβωτισμού, στην δε πλευρά των ορυγμάτων, όπου απαιτείται  επισκευή υπαρχόντων (εάν υφίστανται) ή κατασκευή νέων μικρών  σε ύψος τοίχοι (περίπου 0,70μ)  με λιθοδομή από πωρόλιθο.
– Διαμόρφωση  σκάφης και διάστρωση της επιφάνειάς τους με νταμαρόδεμα.

Αποκατάσταση και ανακατασκευή αναλημματικών τοίχων των πρανών.
– Εκσκαφή δια χειρών για την απομάκρυνση των υλικών (λιθοδομών, σκυροδεμάτων κλπ) και τη διαμόρφωση θεμελίου.
– Κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα σε δύο στάθμες.
– Επένδυση των τοίχων με λιθοδομή από πωρόλιθο
– Επίχωσή των τοίχων, ώστε η ορατή όψη του πρώτου να είναι 2,00μ περίπου ενώ του μικρότερου να είναι 1,50μ περίπου.

Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λιθόκτιστων κλιμάκων του πάρκου.
– Καθαρισμός βαθμίδων, απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων και η  παλιά τσιμεντοκονία, θα γίνει επιμελής υδροβολή
– Επισκευή των σκαλοπατιών με προσθήκη δόμων πωρόλιθου
– Αρμολόγηση όπου απαιτείται,
– Διάστρωση όλου του σκαλοπατιού με τσιμεντοκονίαμα.
– Όπου τα πλατύσκαλα των κλιμάκων έχουν διαβρωθεί θα συμπληρωθεί το δάπεδο με νταμαρόχωμα συμπυκνωμένο.
– Αποκατάσταση και συμπλήρωση των καθιστικών και των λιθόκτιστων τοιχίσκων.
– Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λίθινων οριοδεικτών.
– Καθαρισμός και αποκατάσταση των οχετών και φρεατίων του πάρκου.
– Αντικατάσταση και συμπλήρωση των ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος των διαδρόμων του πάρκου και στις γέφυρες.
– Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών ξύλινων κιγκλιδωμάτων.
– Καθαίρεση των σκουριασμένων και μη επαρκών στηριγμάτων είτε αυτά βρίσκονται πάνω στις γέφυρες είτε κατά μήκος των λιμνών, κλιμάκων κλπ.
– Τοποθέτηση νέων στηριγμάτων  στις λιθοδομές των λιμνών με κατάλληλα βύσματα ή βίδες ή αγκύρια.
– Κατασκευή και συγκόλληση νέων βάσεων στήριξης ορθοστατών.
– Τοποθέτηση νέων ξύλινων κιγκλιδωμάτων από ακατέργαστο ξύλο καστανιάς, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Συντήρηση και επισκευή γεφυρών.
– Απομάκρυνση όλων των σαθρών και επικίνδυνων ξύλινων δαπέδων,
– Αμμοβολή, έλεγχος και επισκευή των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών,
– Χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών με αντισκωριακές εποξειδικές ή πολυουρεθανικές ή ακρυλικές βαφές δύο συστατικών,
– Τοποθέτηση ξύλινων καδρονιών πάνω στα οποία θα καρφωθεί ή θα βιδωθεί το δάπεδο από ακατέργαστη ξυλεία καστανιάς
– Τοποθέτηση ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με τα προηγούμενα.
– Στο δάπεδο της γέφυρας του υδραγωγειου θα αντικατασταθούν οι φθαρμένοι δοκοί πατώματος καθώς και το τμήμα του χειρολισθήρα του λείπει.  Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και αστικού εξοπλισμού. Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των λιμνών από τα φερτά, υλικά, κορμούς δέντρων κλπ εντός αυτών, και ο καθαρισμός με τα χέρια των μπαζωμένων τεχνικών, ερεισμάτων, διαδρόμων και μονοπατιών εντός του πάρκου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός από ξερά κλαδιά ή και ξερά  δένδρα καθώς και η ανάδειξη του πρασίνου εντός του πάρκου. Οι εργασίες  θα πραγματοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο και με τα χέρια όπου απαιτείται.

5. Παραδοτέα πράξης:

 Το Πάρκο «Ροδίνι»  αναπλασμένο και διαμορφωμένο σύμφωνα  με τις μελέτες οι οποίες θα συμβάλλουν στην  ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του και του φυσικού του κάλλους, προς επανάχρησή του απο τους πολίτες και του επισκέπτες του νησιού.

 

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
CO09Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτώνΑριθμός επισκέψεων κατ’έτοςΠερισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες10.000,00
T3404Αριθμός χώρων που προστατεύονται και αναδεικνύονταιΑριθμόςΠερισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες1,00

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.     Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 16/02/2018.

 

8.     Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2019.

 

9.     Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 16/02/2018.

[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 
Α.1. Άμεσες δαπάνεςi. Ποσό χωρίς ΦΠΑ393.870,97393.870,970,00 
ii. ΦΠΑ94.529,0394.529,030,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ488.400,00488.400,000,00 
ΣΥΝΟΛΑ 488.400,00488.400,000,00 
 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ0,00   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ488.400,00   

 

 1. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 488.400,00 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 1. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 488,400.00 €.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΩΔ. ΣΑΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣΠ/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
ΕΠ06712017ΕΠ06710011Νέο Έργο ΠΔΕNAI 488.400,00

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

 1. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 488,400.00 €.

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ


Συνημμένα:

Παράρτημα Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ,
  – Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, 10180, Αθήνα
  – Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα
  – Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα
  – Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
  – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα
  2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, 11523, Αθήνα
 2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο δικαιούχος της πράξης «Προστασία και ανάδειξη πάρκου «Ροδίνι»» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

 1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
 • Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
 • Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ  προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,

 • Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

 • Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.
 • Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας.
 • Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
 • Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου της πράξης.
 • Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών  Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
 • Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
 • Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα).

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
 • Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
 • Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
 • Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.

 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
 • Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.
 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 • Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
 • Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

α)      Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)      Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.

Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)      Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ)      Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

ε)      Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

στ)    Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

 1. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
 • Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά ο ΕΦ).
 • Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:

 • παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος
 • αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
 • ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦΔ) ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

 1. Ειδικοί Όροι

Ο δικαιούχος της πράξης υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΥΔ όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις, πρωτόκολλα, τιμολόγια κ.λ.π.) πριν την πληρωμή των αναδόχων, προκειμένου να προεγκριθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις υποέργων που εκτελούνται με απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη

Πληροφορίες: ΑΓΑΠΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2281360824, 2281360800
Fax: 2281360860
Email: aadamopoulou@mou.gr

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

 

Ερμούπολη, 31/1/2017

Α.Π.:  236

 

    Κωδικός Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ44

Α/Α ΟΠΣ: 2017

Έκδοση: 1/0

 

Προς:

  Πίνακας Αποδεκτών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς»

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005)
 2. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10179/18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου»
 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει
 7. Το με αρ. απόφασης C (2014) 3542 final/23.05.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020»
 8. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
 9. Την από 21.10.2016 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση.

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

 • Δήμοι Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου-Ερμούπολης       και Τήνου

 

 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η φυσική κληρονομιά αποτελεί μέγιστο τουριστικό θέλγητρο, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισμού. Η εντατική ή ανεπαρκής όμως διαχείριση του τουρισμού και της σχετικής με αυτόν ανάπτυξης μπορεί να βλάψει τη φύση, την ακεραιότητα και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών. Η οικολογική δομή, μπορεί επίσης να υποβαθμιστεί, όπως άλλωστε και η εμπειρία του επισκέπτη από τον τόπο αυτό.

Με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και σε συνάφεια με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης μπορούν να υλοποιηθούν έργα υποδομής για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και επικουρικά δράσεις προμήθειας εξοπλισμού, προβολής-προώθησης και ενημέρωσης κοινού.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι παρακάτω:
•    η ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου,
•    η ανάδειξη φυσικών μνημείων (δάση, σπήλαια, κτλ.),
•    η ανάδειξη – προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων περιοχών – τοπίων, ώστε να λειτουργήσουν ως πόροι

φυσιολατρικού τουρισμού και γεωτουρισμού,
•    η δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης,
•    η δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και οι δράσεις προώθησης του οικοτουρισμού (πχ. καταφύγια, δίκτυα πεζοπορικών

διαδρομών και ποδηλάτων, κλπ.),

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις πράξεων η υλοποίηση των οποίων συνεπάγεται επιπτώσεις στις ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον, προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  • Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο και κατηγορία περιφέρειας ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νότιο ΑιγαίοΚΩΔ. 17
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρωνΚΩΔ. 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειεςΚΩΔ. 3
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρωνΚΩΔ.06
 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάςΚΩΔ.6c
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για την υποστήριξη του τουρισμού εμπειρίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Έξυπνης ΕξειδίκευσηςΚΩΔ.6.γ.1
 • Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:


Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Ε.Π: 17Α.Π. 2ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
    ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ
CO09Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτώνΑριθμός επισκέψεων κατ’ έτοςΠερισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες10.000  
Ε.Π:17Α.Π. 2ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
    ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ
T3404Αριθμός χώρων που προστατεύονται και αναδεικνύονταιΑριθμόςΠερισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες2  

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1     Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτική συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:

Πίνακας 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νότιο ΑιγαίοΚΩΔ: 17
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρωνΚΩΔ: 2
ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ:
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(1)(2)(3)(4)
091: Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών6.γ.1.2: Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάςΠερισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες1.000.000
 • Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.
 • Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
  • Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
  • Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
  • Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. Πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:
   • αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και
   • αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση logon.mnec.gr.

Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (φαξ)

από τις 01/02/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)

            έως τις 28/04/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

5.3     Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά)
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
 • Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης
 • Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Λοιπά έγγραφα

α) Εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και τις εγκριτικές τους αποφάσεις, όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης πράξης,
β) Άδειες και εγκρίσεις όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο ή τον συντονιστή εταίρο, στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους,  σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία  για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 • Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ σε δύο στάδια:

Α’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία :

Συγκριτική Αξιολόγηση

Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. [παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014] όπως ισχύει. Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους.

 • Έκδοση πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων (μόνο στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης).
 • Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΕΥΔ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016). Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:

α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης

β) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το Δικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο.

Η ΕΥΔ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΔ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ (άμεση ή συγκριτική αξιολόγηση) γίνει δεκτή, η ΕΥΔ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.

Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων οι προτάσεις για τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένσταση προστίθενται στον πίνακα κατάταξης στη σειρά που τους κατατάσσει η βαθμολογία τους, προκειμένου να προκύψει ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.

 • Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων.
 • Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την Περιφερειάρχη ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.
 • Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης
 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
  • Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Αγάπη Αδαμοπούλου, 2281360824, e-mail: aadamopoulou@mou.gr και στην κ. Κάντια Πρίντεζη, 2281360826, e-mail: kprintezi@mou.gr
  • Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

-Δήμοι  Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου-Ερμούπολης       και Τήνου

 

Συνημμένα:

 1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων
  Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepna.gr
  2. Υπόδειγμα Αίτησης χρηματοδότησης
  3. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης
  4. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
  5. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
  6. Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020
  7. Η με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
  8. Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για πράξεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 [ΑΡΘΡΑ 61 και 65(8) του ΚΑΝ.(ΕE) 1303/2013]
  9. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης
  10. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

 

Κοινοποίηση:

1.Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ,
– Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, 10180, Αθήνα
– Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα
– Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα
– Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
– Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα

 1. Υπουργείο Τουρισμού

-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Εσωτερική διανομή:

– Γραφείο Περιφερειάρχη
– Πρ/νο ΕΥΔ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

Οι δικαιούχοι πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:

 1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
 • Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΕΥΔ προς τη ΔΔΕ.

Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί τους  μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

 • Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.
 • Να λαμβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας.
 • Να ενημερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
 • Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου των πράξεων.
 • Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιούν διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
 • Να εφαρμόζουν το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

 

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
 • Να λειτουργούν μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
 • Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
 • Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.

 

 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
 • Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.
 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 • Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
 • Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

α)    Να αναρτούν προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)    Να τοποθετούν μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.

Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)    Να λειτουργούν διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτούν στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ)    Να τοποθετούν αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών.

ε)    Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

 1. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
 • Να τηρούν και να ενημερώνουν φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται σε πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηματολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες.

Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

 • Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
 • Να τηρούν τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:

 • παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος
 • αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
 • ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.